Kiedy zwrócić się do UOKiK?

19.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma bardzo szerokie kompetencje dotyczące funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce. W jakich sytuacjach można się do niego zwracać?

Prezes UOKiK ma za zadanie chronić interesy konsumentów. Co szczególnie ważne, mogą się oni jednak do Urzędu zwracać jedynie w sytuacji naruszenia zbiorowego interesu. Prezes Urzędu nie zajmuje się konfliktami indywidualnymi – od tego są natomiast rzecznicy powiatowi czy organizacje pozarządowe.

Co to oznacza w rzeczywistości? UOKiK interweniuje, gdy narażony jest interes wielu konsumentów. Należy jednak zauważyć, że nie będzie on dotyczył zbioru wielu indywidualnych naruszeń, lecz raczej szkodliwości systemowej dla większej społeczności konsumentów.

UOKiK ingeruje, gdy szkodliwa działalność przedsiębiorcy odbija się negatywnie na całej rzeszy osób bądź nawet jest to zbiór potencjalnie nieograniczony – np. w postaci źle skonstruowanej umowy bądź uniemożliwieniu złożenia reklamacji. Można więc stwierdzić, że porusza dopiero zagadnienia na szczeblu systemowym. Ocena poszczególnych spraw zachodzi przez pryzmat pięciu podstawowych kryteriów analitycznych. Brane są pod uwagę: skala naruszenia, jego stopień, zakres bezprawności, dostępność poszkodowanych do indywidualnej ochrony prawnej, wysokie korzyści płynące z interwencji dla zbiorowości konsumentów. Są to najczęściej nieuczciwe praktyki rynkowe bądź nieudostępnianie konsumentom pełnej informacji na temat oferowanego produktu bądź usługi.

Zawiadomienia o podejrzeniu prowadzenia działalności naruszającej zbiorowe interesy konsumentów należy składać w formie pisemnej do siedziby UOKiK osobiście, za pośrednictwem poczty, faxem bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Możliwe jest także złożenie stosownej skargi ustnie do protokołu w centrali lub delegaturach UOKiK.

Zawiadomienie nie może być anonimowe i należy w nim umieścić dane przedsiębiorcy, któremu zarzucany jest czyn, opis stanu faktycznego, wskazanie podstawy prawnej oraz dokumenty mogące stanowić ewentualny dowód. Pismo nie będzie jednak rozpatrywane, jeśli opisywana sprawa dotyczy czyny, który został zaniechany co najmniej trzy lata wcześniej.

W sytuacji, gdy zostanie naruszony zbiorowy interes Prezes UOKiK może wydać decyzję wzywającą nie tylko do zaprzestania naruszenia, ale także może nałoży karę sięgającą nawet 10 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018