Zadania Rzecznika Finansowego

04.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Rzecznik Finansowy to urząd, który w 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych. W jakich sytuacjach możemy się zwrócić do niego po pomoc?

Przede wszystkim należy pamiętać, że do Rzecznika Finansowego możemy, a niekiedy nawet powinniśmy, skierować się do niego nie tylko w razie zaistniałych problemów. Zgodnie z powiedzeniem, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, Rzecznik oferuje swoją pomoc w zakresie swoistej finansowej profilaktyki. Można się do niego zwrócić z prośbą o poradę dotyczącą podpisania umowy czy wiarygodność danego podmiotu. Organizowane są także dyżury telefoniczne.

Co więcej, Rzecznik Finansowy jest czynnie zaangażowany w działania na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat bezpieczeństwa usług finansowych. Dlatego też pod jego patronatem odbywa się szereg akcji edukacyjnych i popularyzatorskich takich jak konferencje naukowe czy kampanie społeczne.

Odgrywa też dużą rolę w zakresie procesu reklamacji względem usług finansowych. Po odrzuceniu jej przez firmę, możemy wnioskować do Rzecznika o bezpłatną interwencję. Dzięki temu urząd przygotuje stosowną argumentację mogącą skłonić dany podmiot do zmiany decyzji. Postępowanie interwencyjne polega na wystąpieniu w interesie wnioskodawcy. Oprócz tego, Rzecznik Finansowy wspiera rozstrzyganie sporów poza rozwiązaniami sądowymi.

Stąd też Rzecznik Finansowy może być zaangażowany również postępowanie polubowne. W takim wariancie, głównym celem jest ugoda i dojście do kompromisu obu stron sporu. Rzecznik nie jest wówczas reprezentantem żadnego z uczestników. Choć usługa ta nie jest bezpłatna, to koszt w wysokości 50 zł nie stanowi zazwyczaj większego problemu. Inną możliwością, już na etapie sprawy sądowej, jest zwrócenie się do Rzecznika z prośbą o wydanie tzw. istotnego poglądu. To opinia skierowana do sądu mogąca pomóc mu w rozstrzygnięciu sprawy. Nie jest jednak w żaden sposób wiążąca.

Wspomniany urząd pełni także funkcję opiniodawczą podczas procesu legislacyjnego dotyczącego nowych regulacji w zakresie niektórych projektów dotyczących funkcjonowania instytucji finansowych.

Rzecznik Finansowy jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra finansów. Obecnie urząd Rzecznika sprawuje Aleksandra Wiktorow. Siedziba instytucji znajduje się w Warszawie.

Kompleksowa i profesjonalna pomoc bardzo często może rozwiązać nie tylko niekomfortową sytuację, ale także uratować nasze środki finansowe. Dlatego też korzystanie z możliwości, jakie daje wsparcie Rzecznika Finansowego może okazać się w wielu przypadkach nie do zastąpienia.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018