Wdrożenie Ustawy 2.0. – harmonogram

13.11.2018 5 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

1 października 2018 roku, weszła w życie nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nazwana Konstytucją dla Nauki ma doprowadzić do diametralnej zmiany oblicza polskich uczelni oraz środowiska naukowego. Zanim jednak będziemy mogli ocenić czy rzeczywiście nowe rozwiązania doprowadziły do oczekiwanej ewolucji, musimy uzbroić się w odrobinę cierpliwości, ponieważ nie wszystkie nowe rozwiązania zaczynają obowiązywać od początku rozpoczętego już roku akademickiego.

 

Na wstępie należy zaznaczyć ogólnie, że wyjątki od reguły wejścia w życie nowych rozwiązań 1 października 2018 roku dotyczą, m.in. przepisów, które wejdą w życie z dniem:

 • 1 czerwca 2018 r. (przepisy dotyczące nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów ewaluacji jakości działalności naukowej oraz sposobu i trybu jej przeprowadzania, upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania wykazu wydawców, wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz regulacje dotyczące pobierania opłat przez uczelnię);
 • 1 stycznia 2019 r. (istotna część regulacji dotyczących finansowania szkolnictwa wyższego i nauki);
 • 1 października 2019 r. (regulacje dotyczące kształcenia doktorantów);
 • 1 stycznia 2020 r. (obsługa bankowa rachunków uczelni publicznych);
 • 1 października 2020 r. (regulacje dotyczące oceny kompleksowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną);
 • 1 października 2021 r. (istotna część regulacji dotyczących podziału uczelni na grupy); – 1 stycznia 2022 r. (regulacje dotyczące przyjmowania na studia osób posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika)1).

Zgodnie z powyższym wejście w życie poszczególnych przepisów zostało rozłożone na kilka lat, co ma dać uczelniom czas na właściwe przygotowanie swoich struktur do nowych rozwiązań.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy wejścia w życie szczegółowo określonych przepisów.

1 październik 2018 r.
 • W życie wchodzi nowa ustawa — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wyjątkiem przepisów, które zaczną obowiązywać w określonym późniejszym terminie;
 • Jednostki organizacyjne, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają kategorię naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego;
 • Wszystkie uczelnie zobowiązane zostają do stosowania przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, co wiążę się
  z koniecznością posiadania elektronicznej skrzynki podawczej i konta e-PUAP oraz umożliwienia kierowania do uczelni korespondencji, za pośrednictwem tego konta2).
30 listopada 2018 r.
 • W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy składają oświadczenie świadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. W oświadczeniu będzie można wskazać maksymalnie dwie dyscypliny.
1 stycznia 2019 r.
 • Z dniem 1 stycznia 2019 r., niewydatkowane w 2018 r. środki z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, zostaną przekazane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.
 • Dotychczas funkcjonujące fundusze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów stają się funduszami stypendialnymi. Ponadto niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe z dotychczasowych funduszy pomocy materialnej przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, przekazuje się na fundusz zasadniczy, a w przypadku uczelni niepublicznych – na kapitał podstawowy.
 • Uczelnie muszą dostosować umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego. Otóż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, od 1 października wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł.
31 stycznia 2019 r.
 • W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w Rozporządzeniu Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.
30 kwietnia 2019 r.
 • Upływa termin na wszczęcie przewodów doktorskich oraz postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora na podstawie dotychczasowych zasad. Od tego dnia stopnie i tytuły będą nadawane w dyscyplinach i dziedzinach według nowej klasyfikacji3).
 • Upływa termin na ogłoszenie pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
 • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyda do 30 kwietnia 2019 r. komunikat o przyporządkowaniu uprawnień uczelniom i instytutom naukowym do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny i dziedziny według nowej klasyfikacji.
30 czerwca 2019 r.
 • Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę uczelni na kadencję, która trwa do 31 grudnia 2020 r.
 • Wygasa uprawnienie uczelnie do wydawania legitymacji studenckich i legitymacji doktorantów oraz potwierdzania ich ważność na zasadach dotychczasowych.
30 września 2019 r.
 • Rady podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ich kierownicy przestają być, organami uczelni.
 • Prorektorzy przestają pełnić swoją funkcję.
1 października 2019 r.
 • Rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.
 • Statuty uczelni obowiązujące w dniu l października 2018 tracą moc obowiązującą, wchodzą w życie nowe uczelniane rozwiązania uwzględniające swobodę w tworzeniu wewnętrznej struktury uczelni.
 • Ostateczne wejście w życie nowych regulaminów studiów. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi, senaty uczelni muszą uchwalić nowe regulaminy, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 października. Taka treść przepisów wymusza na uczelniach zgodnie z art. 75 ust. 1 uchwalenie regulaminu studiów co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 • Ostateczne wejście w życie regulaminów szkół doktorskich. Regulaminy szkół doktorskich muszą zostać uchwalone w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r. Taka treść przepisów wymusza na uczelniach zgodnie z art. 205 ust. 5 uchwalenie regulaminu szkoły co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 • Rozpoczęcie kształcenia pierwszych doktorantów w ramach szkół doktorskich. Zasady pierwszej rekrutacji do szkół doktorskich powinny być ogłoszone do dnia 31 maja 2019 r. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020, będą odbywali te studia na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 3l grudnia 2023 r.4).
 • Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, prowadzonymi w uczelniach zaczynają sprawować do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.
 • Mija termin na określenie nowych regulaminów świadczeń dla studentów.
 • Wchodzą w życie przepisy umożliwiające przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopni według zasad przewidzianych w nowej ustawie.
 • Wchodzą w życie nowe regulaminy pracy.
31 sierpnia 2020 r.
 • Kończy się kadencja komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich.
 • Kończą się kadencje rektorów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r.
30 września 2020 r.
 • Mija termin na dostosowanie umów o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem stanowiska docenta do treści nowej ustawy oraz statutu.
 • Wygasa uprawnienie uczelni do wydawania nauczycielom akademickim legitymacji służbowych oraz potwierdzania ich ważności na zasadach dotychczasowych.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019

   [ + ]

1. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/03/uzasadnienie-do-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajce-ustaw-prawo-o-szkolnictwie-wyszym-i-nauce-26032018.pdf
2, 3, 4. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/list-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyszego-jarosawa-gowina-w-sprawie-wdraania-reformy-szkolnictwa-wyszego-i-nauki.pdf