Urząd skarbowy rozliczył za nas PIT. Przed akceptacją zeznania rocznego, lepiej mu się przyjrzeć

05.04.2019 4 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Rozliczenie PIT za 2018 rok dla części podatników było łatwe jak nigdy dotąd. Wszystko za sprawą nowej usługi, dzięki której to urząd skarbowy przygotował za niektórych z nas zeznania roczne, oszczędzając nam czasu i nerwów traconych przy wypełnianiu formularzy podatkowych.

W tym roku ciężar przygotowania zeznań rocznych za podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 wzięła na siebie Krajowa Administracja Skarbowa. Skutkiem tego było udostępnienie 15 lutego tym właśnie podatnikom wypełnionych już zeznań rocznych, które czekają na nich do 30 kwietnia na rządowym Portalu Podatkowym. Dzięki nowej usłudze, która nazwana została Twój e-PIT, podatnicy mający prawo do skorzystania z niej nie muszą już sami składać żadnych wniosków czy dokumentów w urzędzie skarbowym, aby rozliczyć podatek dochodowy za rok ubiegły. Wystarczy, że do 30 kwietnia wejdą na wskazany wyżej portal, wybiorą dostęp do usługi Twój e-PIT, uwierzytelnią się, podając swój PESEL (lub też NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za 2017 rok, kwotę przychodu z jednej z deklaracji od pracodawców (czyli np. PIT-11) za rok 2018, lub też użyją do zalogowania Profilu Zaufanego, sprawdzą swoje dane i zaakceptują oraz wyślą przygotowane dla nich zeznanie. Po tym mogą już pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, potwierdzające wysyłkę deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Całe więc złożenie deklaracji zająć może kilka minut i nie wymaga ruszania się z domu. Z akceptacją przygotowanej deklaracji nie należy się jednak spieszyć i warto w trakcie jej sprawdzania zwrócić uwagę na parę pozycji, dzięki czemu w naszej kieszeni może pozostać trochę więcej.

Zmiana sposobu rozliczenia

Po pierwsze można zmienić sposób rozliczenia z „automatycznego” indywidualnego na wspólnie z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Dodanie ulg podatkowych i odliczeń

Po drugie możliwe jest dokonanie zmian w danych dotyczących ulgi na dzieci. Zeznania wypełnione przez fiskusa uwzględniają bowiem tylko ulgi na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. System nie uwzględnia zatem dzieci starszych ani też tych, które urodziły się w 2018 roku. Dane te trzeba uzupełnić samodzielnie. Samemu należy także dodać pozostałe ulgi podatkowe, o ile takie nam przysługują. W tym momencie dodać można również inne dane, jak np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, użytkowanie Internetu, wpłaty na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Odliczenia podatkowe związane z poniesieniem takich wydatków również nie są ujmowane w zeznaniu automatycznie.

Wskazanie OPP, która otrzyma 1 proc. naszego podatku

Po czwarte, sprawdzając swój e-PIT, można wskazać również organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. naszego podatku, a także dokonać zmian w tym względzie (w zeznaniu wypełnionym przez fiskusa figuruje ta OPP, której przekazaliśmy 1 proc. naszego podatku rok temu).

W przygotowanym zeznaniu można również wskazać lub zmienić numer konta, na które chcemy otrzymać zwrot z tytułu nadpłaty podatku.

Pamiętać należy, że wypełniona przez urząd deklaracja zawiera tylko te dane, w których posiadaniu jest administracja skarbowa, a więc informacje pochodzące od pracodawców czy też z naszych poprzednich zeznań rocznych. Jeśli chcemy dodać jakieś nowe dane, trzeba zrobić to samodzielnie.

Prawo do odrzucenia przygotowanego zeznania rocznego

Jeśli te wszystkie możliwe korekty to za mało, mamy również prawo do odrzucenia przygotowanego przez urząd skarbowy formularza, co oczywiście nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. W takim wypadku możemy w usłudze Twój e-PIT wypełnić formularz samodzielnie albo też rozliczyć się w innej bardziej dogodnej dla nas formie. Pamiętać trzeba jednak, że brak reakcji z naszej strony do 30 kwietnia (czyli ani akceptacja, ani odrzucenie przygotowanego dla nas zeznania rocznego) będzie odczytane przez administrację skarbową jako złożenie zeznania.

Twój e-PIT nie dla wszystkich podatników

Z nowego sposobu rozliczenia podatku dochodowego za 2018 rok nie mogą jednak – jak zostało to już wskazane – skorzystać wszyscy podatnicy, a jedynie osoby, które osiągnęły jakiekolwiek przychody w danym roku podatkowym, ale nie prowadziły działalności gospodarczej, czyli były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, dzieło i zlecenie. Warto pamiętać, że na formularzu PIT-37 rozliczają się również osoby pobierające świadczenia z ubezpieczeń społecznych, otrzymujące dochody z tytułu praw autorskich czy świadczeń przedemerytalnych, i na nie też w rządowym serwisie podatkowym czeka wypełnione zeznanie roczne. Z kolei na formularzu PIT-38 rozliczają się inwestorzy prywatni i wykazują na nim przychody niezwiązane z działalnością gospodarczą, z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających. PIT-38 składają także osoby, które objęły udziały (akcje) w spółkach lub wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Wszyscy pozostali podatnicy, a więc m.in. przedsiębiorcy, osoby fizyczne osiągające przychód z wynajmu mieszkania, podatnicy rozliczający najem na zasadach ogólnych lub ryczałtem, nie skorzystają z nowego rozwiązania, a przynajmniej nie w tym roku. Ministerstwo Finansów planuje jednak rozszerzenie usługi Twój e-PIT już w 2020 roku właśnie o PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Póki co podatnikom rozliczającym się na tych właśnie formularzach pozostaje złożenie zeznania samodzielnie.

Krótszy czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku

Jak podkreślał resort finansów przy okazji uruchamiania nowej usługi, pozwala ona podatnikom nie tylko zaoszczędzić czas potrzebny na złożenie zeznania rocznego, ale również skraca maksymalny okres oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku – z dotychczasowych 3 miesięcy do 45 dni. Ministerstwo zapewniało również o bezpieczeństwie całego systemu i sposobu przechowywania oraz przesyłania danych podatników. O ile jednak odpowiedzialność za to bezpieczeństwo i poprawność przenoszenia danych i informacji od pracodawców do naszego zeznania spoczywa właśnie na administracji skarbowej, o tyle za zgodność informacji zawartych w zeznaniu rocznym odpowiadamy już my sami. Dlatego warto dwa razy dokładnie przyjrzeć się wszystkim danym umieszczonym w naszym zeznaniu rocznym, skorygować błędne informacje czy dopisać te, których brakuje, np. dotyczące nieuwzględnionych źródeł przychodu, zanim zaakceptujemy nasz e-PIT.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018