TRI-BIO-CHEM – w drodze do lepszego życia i interdyscyplinarności badań.

12.01.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

http://www.tribiochem.pl/#link5

Od teraz można będzie podjąć interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i technicznych. W lipcu tego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dotację, dzięki której Instytut Chemii UW, Instytut Biologii Doświadczalnej imienia M. Nenckiego PAN oraz Wydział Chemiczny PW podjęły się utworzenia programu „TRI-BIO-CHEM Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”.

Inicjatywa powstała przede wszystkim w odpowiedzi na zmieniający się rynek pracy, ale także po to, by lepiej sprostać wyzwaniom współczesnego świata oraz nauki. Dzięki połączeniu zagadnień i umiejętności z zakresu biologii, chemii oraz nowych technologii będzie można zbadać między innymi białka odpowiadające za powstawanie chorób cywilizacyjnych, czy wspomagać rozwój metod i technik badawczych współczesnej medycyny. Tegoroczni kandydaci mogą zgłaszać swoje pomysły do 21 stycznia. W tej rekrutacji przygotowano dla chętnych 31 miejsc.

Powstanie kierunku jest wynikiem konkursu zorganizowanego w NCBR, a pierwsze interdyscyplinarne studia doktoranckie, dofinansowane w ramach projektu, rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Ostatnia część konkursowych kierunków otwarta zostanie jesienią 2018 roku. Na oficjalnej stronie TRI-BIO-TECH znaleźć można listę tematów dostępnych dla kandydatów, a także przypisanych do nich opiekunów naukowych. Osoby, którym uda się zakwalifikować na studia mogą liczyć na stypendium w wysokości 1500 złotych, a także na dodatek naukowy, który wynosić będzie 2100 złotych.

Organizatorzy projektu deklarują, że interdyscyplinarność pozwoli między innymi na pełne wykorzystanie dostępnej poszczególnym instytucjom infrastruktury badawczej, co ułatwi realizację innowacyjnych projektów badawczych. Za cel obierają sobie między innymi poszerzenie zakresu badań z dziedziny farmaceutycznej, obserwację markerów genetycznych, czy badania struktury DNA. W ramach studiów uczestnicy otrzymają nie tylko profesjonalną opiekę mentorską oraz wiedzę merytoryczną, ale też wiadomości z zakresu komercjalizacji badań naukowych.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zachęcane są przede wszystkim osoby podejmujące badania z zakresu: związków spowalniających rozwój chorób, funkcji białek (w odniesieniu do badania problemów związanych z niepłodnością), syntezy markerów (badania dotyczące wykrywania komórek nowotworowych),  udoskonalania metod diagnozowania w zakresie chorób genetycznych, czy nieprawidłowo rozwiniętych białek, dzięki którym dowiedzieć się będzie można więcej o skutecznych metodach zapobiegania i leczenia chorób takich jak Choroba Alzheimera, czy cukrzyca typu drugiego. Lista tematów, do których podjęcia zachęcają swoich kandydatów twórcy kierunku, wydaje się być aktualna i kluczowa, dla kreowania tytułowego „lepszego życia”.

Projekt TRI-BIO-TECH był jednym z najwyżej ocenionych projektów zgłoszonych do konkursu, który realizowany jest w ramach programu „Wiedza – Edukacja – Rozwój” (POWER). Pozytywnie wyróżniły się projekty „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej (InterDokMed)”, przygotowany przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN oraz „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z Obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii” Politechniki Wrocławskiej. Najwyżej oceniony został projekt Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie pt. „Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie »Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej« (FCB)”. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu realizować będą aż cztery granty. W przypadku UW przełożyło się to także na najwyższe dofinansowanie (13,2 mln), zaraz za nim uplasowały się Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Gdańska, kolejnym ośrodkiem był właśnie UAM.

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Piotr Dardziński, ocenia, że przebudowa modelu kształcenia doktorantów jest teraz jednym z priorytetów oraz największych wyzwań stojących przed polską edukacją. Postrzega on studia trzeciego stopnia, jako istotne ogniwo w drodze do innowacyjnej gospodarki, a realizację programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich – jako szansę na wykorzystanie tego potencjału.

Interdyscyplinarność nauki jest szansą dla rozwiązywania szerokich problemów społecznych. Nie należy jej jednak traktować, jako cel sam w sobie, a środek ku lepszemu rozumieniu badanych obszarów. W opracowaniach dotyczących prowadzenia tego typu studiów znajdują się postulaty, by w ich programach, poza kwestiami merytorycznymi, kłaść nacisk na doskonalenie kompetencji miękkich, które ułatwiać mają interdyscyplinarny dialog. Dużą wagę przywiązuje się także do współpracy jednostek prowadzących takie studia z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, co powinno pozytywnie wpływać na przepływ młodych naukowców między sferą naukową a biznesem.

Źródła:

http://www.tribiochem.pl/#link5

https://pcgacademia.pl/pl/28-lumen-portal/218-ncbir-ponad-110-mln-zl-na-wysokiej-jakosci-studia-doktoranckie.html

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5357,ponad-100-mln-zl-na-programy-studiow-doktoranckich.html

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_07/fdcf05c6dfd3624e9a9cedeb376befd0.pdf

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27632%2Cwspolne-studia-doktoranckie-trzech-warszawskich-osrodkow.html

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017