Pytanie czytelnika: Terminy wypłat środków z Funduszu Pomocy Materialnej

29.03.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Otrzymaliśmy ostatnio zapytanie ze strony studenta, który zastanawia się nad kilkoma wątpliwościami związanymi z terminowością wypłaty odpowiedniego stypendium. Mianowicie nie potrafi zrozumieć:

  • dlaczego, świadczenia pomocy materialnej za październik — grudzień wypłacane są dopiero
    w połowie grudnia;
  • dlaczego, w lutym i marcu stypendium zostało wypłacone później niż zwykle,
    a studenci nie zostali o tym poinformowani.
Regulamin pomocy materialnej

Ów student zaznaczył, że stypendium na jego uczelni zwykle wypłacane jest przed 10. dniem każdego miesiąca, stypendium za październik, listopad oraz grudzień wypłacane jest w połowie grudnia, natomiast stypendium za luty wysyłane jest dużo później bez żadnej informacji. Na początek trzeba zaznaczyć, że kwestie wypłaty świadczeń pomocy materialnej zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym reguluje regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Powyższy art. w brzmieniu —  Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego —  stanowi o tym, iż każda uczelnia samodzielnie decyduje o sposobie i terminie wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

Zasada ta została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W orzeczeniu z 2009 r. czytamy, że — z powyższego przepisu wynika, że zakres spraw powierzonych przez ustawodawcę do stanowienia w drodze regulaminu został sprecyzowany i ograniczony do wysokości świadczenia, sposobu przyznawania i wypłacania, w tym ustalania szczegółowych kryteriów, trybu udzielania świadczeń, wzoru wniosku o przyznanie stypendium, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej. W powierzonej delegacji przeważają sprawy o charakterze proceduralnym, występują też elementy o charakterze materialnoprawnym, jak ustalenie szczegółowych kryteriów przyznawania pomocy i wysokości świadczeń” (III SA/Łd 145/08 —Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-09).

Zarówno art. 186 ustawy, jak i przytoczony wyżej wyrok potwierdzają, że ustalenie sposobu wypłaty stypendiów należy do kompetencji każdej poszczególnej uczelni. Ponadto każdy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej powinien szczegółowo regulować kwestię terminów wypłaty świadczeń pomocy materialnej. Jeden z takich regulaminów stanowił, że —  wypłata stypendiów dokonywana jest na osobiste konto bankowe studenta w terminiepomiędzy 10 a 25 dniem danego miesiąca, wyjątek stanowią miesiące: październik i marzec. Termin wypłaty stypendiów za te miesiące jest podawany odrębnym ogłoszeniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Dziale Spraw Studenckich.

Dlaczego świadczenia pomocy materialnej za październik — grudzień wypłacane są dopiero w połowie grudnia

Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące opóźnionej wypłaty stypendium w pierwszych miesiącach nowego roku akademickiego, należy odesłać każdego zainteresowanego studenta do treści odpowiedniego regulaminu. Czasami wystarczy jego przejrzenia lub świadomość tego, co powinno się z nim znajdować, aby móc szybko odpowiedzieć na nurtujące pytania. W owianym przypadku termin wypłaty w tych miesiącach powinien zostać podany do wiadomości studentów poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Dziale Spraw Studenckich. Co bardzo ważne, sama wypłata w tym czasie następuje z opóźnieniem ze względu na konieczność przeprowadzenia procesu oceny wniosków, które jest niezwykle skomplikowane i polega na ocenie nawet kilkunastu tysięcy wniosków studentów ubiegających się o pomoc materialną. Nie broniąc oczywiście opieszałości komisji, należy pamiętać, że pomoc materialna to najbardziej odczuwalne wsparcie dla studentów ze strony państwa, dlatego wszystkie wnioski powinny być dokładnie sprawdzane i rzetelnie oceniane co jest niestety procesem bardzo czasochłonnym.

Dlaczego w lutym i marcu stypendium zostało wypłacone później niż zwykle, a studenci nie zostali o tym poinformowani.

Odpowiedź na drugie pytanie jest prawdopodobnie związana z koniecznością rozliczenia indeksów oraz zaliczenia semestru wszystkich studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej. Późniejsza wypłata stypendium w marcu i lutym wynika najczęściej z przyczyn wyłącznie techniczno-administracyjnych, niemniej dobrym zwyczajem jest, aby termin tych wypłat zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej był podawany odrębnym ogłoszeniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Dziale Spraw Studenckich czy odpowiedniej witrynie internetowej.