Stypendia dla studentów

06.09.2017 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Studia mogą być trudnym pod względem finansowym etapem dorosłego życia. Z jednej strony rośnie odpowiedzialność za swoje finanse i samodzielność, ale z drugiej istotną część czasu pochłania nauka i obowiązki uczelniane. Rozwiązaniem mogą być programy stypendialne oferowane przez rząd, uczelnie lub organizacje prywatne. Ich wielość i rożnorodność daje nam spore możliwości zyskania dodatkowych pieniędzy w trakcie naszej przygody w szkole wyższej.

 

Stypendia ministerialne

Studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych ministrów, którym podlegają określone uczelnie wyższe. Te kwestie regulują ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. Jest przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów i odznaczyli się wybitnymi osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym lub sportowym. Nie może otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Termin „wybitne osiągnięcia naukowe” został sprecyzowany, jako autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych lub w formie książki, o zasięgu, co najmniej krajowym, udział w projektach badawczych, autorstwo patentu na wynalazek, referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni, co najmniej z pięciu państw. Zakres uwzględnianych osiągnięć jest bardzo szeroki, a im większą ich ilością może wykazać się student, tym większe szanse zyskuje na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku.

Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo przez uczelnię ze środków przeznaczonych na ten cel przez ministra, który ustanawia co roku jego wysokość. Ta nie może przekroczyć 15 000 zł, a liczba przyznanych świadczeń ogółem wynosi 845.

Jeszcze bardziej elitarny jest tzw. grant diamentowy, przyznawany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1818). Dofinansowanie zaawansowanego projektu badawczego wynosi 180 tys. lub 220 tys. zł. O jego wypłatę mogą się ubiegać studenci, którzy ukończyli o najmniej 3 rok studiów.

Stypendia uczelniane

Na każdej polskiej uczelni jest identyczny katalog rodzajów pomocy finansowej dla studentów, są to: stypendium rektora, socjalne i dla osób niepełnosprawnych. O to pierwsze wsparcie może się ubiegać student, który ukończył I rok studiów i uzyskał wysoką średnią ocen oraz może się wykazać osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. O stypendium mogą się starać także osoby, które dopiero rozpoczęły naukę w szkole wyższej, jeśli są laureatami, bądź finalistami olimpiad przedmiotowych ogólnopolskich lub międzynarodowych. Szczegóły dot. wysokości i ilości wypłacanego stypendium określa rektor danej uczelni w porozumieniu z organami samorządu studenckiego. Taka pomoc finansowa jest wypłacana w ratach, które zazwyczaj wahają się od 500 do 700 zł, przez okres jednego lub dwóch semestrów.

Ważnym elementem wsparcia najbiedniejszych studentów jest stypendium socjalne. Pomoc wypłacana osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego przez uczelnię (w granicach od 668,2 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie). Stypendium może być wypłacone w „zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie”. Kwota wypłacanej pomocy także zależy od władz uczelnianych i najczęściej jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta. Zazwyczaj waha się od 200 do 1220 zł. Można je pobierać tylko na jednym kierunku. Zaś niezależnie od dochodu przyznawane jest stypendium dla osób niepełnosprawnych. Do tego typu pomocy uprawnia tytuł niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu i wynosi od 150 do 300 zł (każda z rat).

Stypendia prywatne

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które oferują najzdolniejszym studentom programy stypendialne. Mogą to być celowe dotacje na konkretne projekty badawcze lub wypłaty bez określonego odgórnie przeznaczenia. Wsparcie oferują np. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji Międzynarodowej, czy Centra Charytatywne Caritas. Warto również wspomnieć o programach stypendialnych oferowanych przez prywatne firmy, które najczęściej starają się jednocześnie wykształcić przyszłego pracownika.

Źródła:

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284),

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051),

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra        za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050).

http://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/?organizator1=fundacje-i-stowarzyszenia

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/pomoc-materialna-dla-studentow-w-roku-akademickim-2016-2017.html

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017