Jak sfinansować start-up?

03.07.2017 3 minuty na przeczytanie artykułu
ekonomia współpracy

pixabay.com

Zakładając start-up nie trzeba mieć środków własnych na sfinansowanie całego przedsięwzięcia. Oczywiście w początkowej fazie projektu środki własne będą przydatne. Chociażby do przeprowadzenia gruntownej analizy rynku. Istnieje kilka sposobów  zdobycia dodatkowych środków na sfinansowanie projektu. Środki zewnętrzne nie muszą ograniczać się tylko do  kredytu w banku. Do najbardziej popularnych źródeł finansowania zewnętrznego start-upów należą:

Fundusze Venture Capital – to wszelkie inwestycje – na średni lub długi okres – w nienotowane na giełdzie przedsiębiorstwa, mające duży potencjał wzrostu. Fundusze dokonują inwestycji w różnych fazach rozwoju przedsiębiorstw, także we wczesnych stadiach rozwoju. Mogą również inwestować  w spółki dojrzałe, planujące wejście na giełdę w przyszłości. Fundusze kupują udziały/akcje przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie i starają się, aby ich wartość znacząco wzrosła, po to, by po pewnym czasie sprzedać swe udziały/akcje z zyskiem. Interesy funduszy są zatem zbieżne z interesem właścicieli, którym także zależy na jego wzroście. Właściciele rozwijającej się firmy nie muszą spłacać kapitału i odsetek. Z drugiej strony godzą się na częściowe oddanie kontroli nad własnym przedsiębiorstwem. Zaletą takiego rozwiązania jest potencjalne wsparcie start-upu przez inwestora lub jego zaplecze biznesowe i eksperckie. Nie tylko fundusze kapitału podwyższonego ryzyka mogą dokonywać tego typu inwestycji, robią to także duże przedsiębiorstwa i tzw. Anioły Biznesu.

Anioły Biznesu to osoby prywatne, które w zamian za pakiet udziałów danej firmy, wspierają start-upy swoim kapitałem. W przeciwieństwie do funduszy venture capital, które zarządzają pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu, Anioły Biznesu często zrzeszają się w sieciach aniołów biznesu lub w Instytucjach Otoczenia Biznesu. To pozwala im zachować anonimowość. W Polsce funkcjonuje kilka organizacji tego typu np. Lewiatan Business Angels, Sieć Aniołów Biznesu Amber czy Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja.

Dotacje z Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Europejski Banki Inwestycyjny utworzyły Fundusz Inwestycyjny JEREMIE. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości, aby uzyskać kredyt bankowy. Zaletą tego programu jest to, że odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw, na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki i poręczenia kredytów. Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z projektów: Starter i BizNest, dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ideą tego projektu jest wyselekcjonowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy, czy sieci aniołów biznesu, które mają bezpośrednio pomagać start-upom. Program ten jest przejawem współdziałania sektora publicznego i prywatnego, ponieważ kapitał pochodzi zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i ze  środków krajowych.

Wsparcie ministerialne i samorządowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło program niskoprocentowych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na ich zlecenie Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”, który działa na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy znowelizowanej w 2014 roku. BGK wybiera pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek na preferencyjnych warunkach z zastrzeżeniem, że muszą być przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Dostępne są również dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy. Wiele gmin w Polsce wdraża projekty, których celem jest ułatwienie zdobycia środków unijnych lub prywatnych inwestorów.

Crowdfunding, czyli „finansowanie społecznościowe”. Metoda oparta na funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Polega na zbiórce funduszy w internecie, korzystając z dedykowanych portali. Potrzebna kwota jest uzyskiwana dzięki wielu jednorazowym i drobnym wpłatom. Wsparcie danego projektu może się wiązać z benefitami np. udziałami w start-upie lub zniżkami na powstający produkt. Przykłady portali crowdfundingowych to: kickstarter, gofundme, indiegogo, polakpotrafi.pl.

Inkubatory przedsiębiorczości, to organizacje stworzone, aby pomagać młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu ich firm. Ich wsparcie nie polega na bezpośrednim finansowaniu, ale na pomocy eksperckiej, wskazaniu możliwych sposobów zdobycia potrzebnych funduszy oraz optymalnych rozwiązań.  Można wyróżnić kilka rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości. Ich oferta może być skierowana do: małych i średnich przedsiębiorstw, studentów i młodzieży (akademickie inkubatory) i podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).