Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

02.01.2019 3 minuty na przeczytanie artykułu

Na co dzień często możemy obserwować akcje marketingowe i informacyjne gmin, które nawołują osoby fizyczne do składania swoich zeznań podatkowych na ich terenie. Samorządy zarabiają, gdy obywatele odprowadzają podatek od osób fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym znajdującym się na ich terenie. W przestrzeni publicznej mniej dostrzegalna jest inicjatywa władz samorządowych skierowana do przedsiębiorców. Jedną z nich może być Specjalna Strefa Ekonomiczna. Od 2018 roku zasięg preferencyjnych warunków został poszerzony do terenu całego kraju.

 

Czym jest SSE?

Specjalne Strefy Ekonomiczne powstają na całym świecie od ponad 50 lat. W Europie Środkowej i Wschodniej zaczęto je wprowadzać dopiero w latach 90-tych, co było efektem transformacji gospodarczych. SSE to specjalnie wydzielone obszary państwa1) Ustawa RP z 1994 roku określa SSE, jako

Wyodrębnioną zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkałą część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.

Wspomniane zasady, do których odwołuje się art. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego, a w niektórych gminach również podatku od nieruchomości, nawet na kilkanaście lat. Wysokość pomocy publicznej jest uzależniona od szeregu czynników m.in.: poziomu rozwoju regionu, rodzaju działalności gospodarczej, wartości inwestycji. Tym samym ulgi wahają się między 15, a 50 procentami wartości należnej kwoty podatku2)

Ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi wiążą się także inne udogodnienia dla przedsiębiorców. Oferowane działki są w atrakcyjnych lokalizacjach, gotowe pod budowę i dobrze skomunikowane z drogami krajowymi lub trasami kolejowymi.

W Polsce istnieje 14 takich obszarów, wyodrębnionych administracyjnie i obejmują łącznie nieco ponad 21 tysięcy ha. Znajdują się na terenie 287 gmin. W 2016 roku pracowało na ich terenie ponad 330 tysięcy osób3)

Wejście w życie nowych przepisów

We wrześniu 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Na jej podstawie cała Polska stała się Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jednocześnie utrzymano istnienie dotychczasowych SSE, które planowo mają być wygaszane do końca 2026 roku. Indywidualne decyzje administracyjne o przyznaniu wsparcia publicznego dla określonego przedsiębiorstwa są wydawane na okres 10, 12 albo 15 lat. Kryteria przyznania ulg są podobne do tych obowiązujących w SSE. W nowych przepisach oprócz warunków ilościowych, znalazły się również te jakościowe. Są to m.in. rozwój strukturalny, naukowy i zasobów ludzkich. W tych ogólnych kategoriach mieszczą się takie czynniki, jak: współpraca ze szkołami branżowymi, tworzenie wysokopłatnych etatów i dbanie o stabilność zatrudnienia4) Wysokość pomocy jest również uzależniona od województwa. Na najmniejszą pomoc, tj. 10% ulgi podatkowej, mogą liczyć firmy działające na terenie Warszawy, zaś największa pomoc, tj. 50%, przysługuje w województwach: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i podlaskim5)

Samorządy terytorialne starają się przyciągnąć firmy, nie tylko ze względu na podatek od dochodu spółek (CIT). Działalność przedsiębiorstw oznacza również tworzenie nowych miejsc pracy, z czego w największym stopniu skorzystają okoliczni mieszkańcy. Tym samym cały region ma szansę na rozwój. Niestety pewne rejony kraju są mniej atrakcyjne dla inwestorów, administracja państwowa na szczeblu centralnym stara się niwelować te różnice.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019

   [ + ]

1. J. Krzmiński, Po co nam specjalne strefy ekonomiczne?, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/gospodarka/po_co_nam_strefy_ekonomiczne, [dostęp: 30.11.18]
2. U S T AWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600
3. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy 1589), 30 maja 2017.
4. M. Szmulewska-Wich, Prace nad ustawą o wspieraniu nowych inwestycji zakończone sukcesem, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/newsletter-sse/prace-nad-ustawa-o-wspieraniu-nowych-inwestycji-zakonczone.html#, [dostęp: 30.11.18]
5. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. 2018 poz. 1162