Skreślenie z listy studentów oraz wezwania do zapłaty za nieopłacone czesne. Zagadnienie prawne

18.06.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Czy dziekan jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wywiązał się ze swoich obowiązków wydając decyzję o skreśleniu z listy studentów dopiero w połowie listopada 2017r. czyli długo po zakończeniu roku akademickiego, w stosunku, do studenta który nie zaliczył I semestru nie podchodząc do żadnego z zaliczeń.

 

Stan prawny

Zagadnienie skreślenia studenta z listy studentów regulowane jest obecnie przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), dalej Ustawa.

Treść opinii

Na podstawie art. 190 ust. 2 Ustawy dziekan posiada pełną uznaniowość, jeżeli chodzi decyzję dotyczącą skreślenie z listy studentów w przypadku niezaliczenia semestru bądź roku, może lecz nie musi dokonać powyższego wykreślenia. W wyroku z dnia 24 lutego 2010 r., I OSK 1107/09, LEX nr 594895, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że — Skreślenie z listy studentów jest decyzją konstytutywną. Wywołuje skutek ex nunc, uchylając istniejący stosunek materialnoprawny. Jak niemal każda decyzja, również i w tym przypadku mamy do czynienia z elementami mieszanymi deklaratoryjno-konstytutywnymi. Skoro zatem według organu pierwszej instancji stosunek administracyjny powinien być rozwiązany na skutek niespełnienia wymogów statusu studenta do konkretnego dnia roku akademickiego, to rozwiązanie to powinno nastąpić z chwilą spełnienia się przesłanek skreślenia z listy studentów, a nie dopiero w chwili osiągnięcia przez decyzję o skreśleniu cechy ostateczności. Niezaliczenie przez studenta roku lub semestru w określonym terminie stanowi przesłankę uzasadniającą wydanie decyzji o skreśleniu listy studentów. W związku z powyższym istnieje uzasadnienie próby podjęcia dochodzenia ewentualnego obniżenia kwoty zaległych rat naliczonych do dnia 30.09.

Drugim argumentem, na którą można oprzeć swoją linię obrony w tym przypadku wydaje się być ust. 1 art 190 Ustawy, który w obligatoryjnych przesłankach skreślenia wymienia niepodjęcie studiów. I tutaj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2010 r., III SA/Kr 729/10, LEX nr 756992 — Wyłączną przesłanką skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów stanowić może bezpośrednio stosowany przepis art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Podstawę faktyczną skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów stanowić mogą dokonane z zastosowaniem wymogów art. 7 i 77 k.p.a., ustalenia okoliczności stanowiących dowód na to, że zamiarem studenta znajdującym wyraz w jego zachowaniu było niepodjęcie studiów, a dokonane ustalenia winny znaleźć swe odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji zgodnie z wymogami art. 107 § 3 k.p.a. Jednak próba wskazania zaistnienia przesłanek przytoczonych w powyższym uzasadnieniu, z dużym prawdopodobieństwem, wymagałby wdania się w spór sądowy co do istoty sprawy, w trakcie którego koniecznym będzie wykazanie, że dostatecznie zamanifestowano brak chęci podjęcia studiów. Będzie to o tyle trudne, że opłacona została pierwsza rata i miała miejsce obecność na pierwszym zjeździe więc te okoliczności bardziej przemawiają za uznaniem tego stanu faktycznego za przerwanie niż niepodjęcie studiów.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019