Rozporządzenie w sprawie studiów — pierwsza nowelizacja

11.02.2019 4 minuty na przeczytanie artykułu
Poznaj swoje prawa... i obowiązki

Autor: Nieszka (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], Wikimedia Commons

Końcówka roku 2018 przyniosła nam pierwszą nowelizację jednego z licznych, ale jeszcze bardzo młodych rozporządzeń wykonawczych do Ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Otóż pewnym zmianom ma ulec Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Warto nieco bardziej szczegółowym okiem przyjrzeć się kilku najważniejszym przepisom oraz proponowanym zmianom.

 

Po pierwsze dlatego, że dotyczą one jednego z najważniejszych aktów wykonawczych regulujących szereg zagadnień związanych z prowadzeniem studiów, m.in.:

  • wymagania dotyczące programu studiów, np. formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie; tytuł zawodowy nadawany absolwentom; łączną liczbę godzin zajęć; liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS; a także zasady zmiany programu studiów w trackie i po zakończeniu cyklu kształcenia;
  • wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odpowiednie przygotowanie nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia; zapewnienie materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej;
  • a także kierunki studiów prowadzone jako jednolite studia magisterskie; zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,; sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych w dokumentach; wzór legitymacji studenckiej oraz sposób wydawania legitymacji i potwierdzania jej ważności; sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji uczelni; niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego; wzór suplementu do dyplomu; tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera, wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji1)).

I po drugie dotyczy zmian wyraźnie zwiększających mobilność i innowacyjność obsługi studentów, co zawsze należy docenić. Mianowicie przedstawiony projekt nowelizacji w głównej mierze dotyczy wprowadzenia rozwiązań umożliwiających wdrożenie zupełnie nowego rozwiązania, jakim jest tzw. mLegitymacja studencka, dzisiaj jednak zajmiemy się pozostałymi propozycjami resortu nauki.

Najważniejsze zmiany

Umożliwienie wprowadzenia przez uczelnie mLegitymacji to nie jedyna nowość, którą przynosi nowelizacja rozporządzenia. Jak wskazuje Ministerstwo, innym celem przedstawionych poprawek jest zoptymalizowanie kilka regulacji zawartych w obowiązującym rozporządzeniu, które powodowały spore problemy w zakresie funkcjonowania uczelni. Dotyczą one:

  • prowadzenia kart okresowych osiągnięć studenta

W myśl niezmienionego jeszcze rozporządzenia, karty okresowych osiągnięć studenta zawierają, m.in.: imiona i nazwisko studenta; numer albumu; imiona i nazwisko oraz tytuł profesora, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, lub tytuł zawodowy osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie; uzyskaną ocenę; a także datę i podpis osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie; datę i podpis rektora, potwierdzający przeprowadzenie weryfikacji osiągnięć studenta. Ministerstwo wyszło z założenia, że dodatkowym udogodnieniem będzie umożliwienie uczelniom prowadzenia kart okresowych osiągnięć w postaci elektronicznej. Takie rozwiązanie pozwala na zastąpienie ww. podpisów przeprowadzającego egzamin/zaliczenie i rektora odpowiednią autoryzacją tych osób w systemie teleinformatycznym, zgodną z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej2). Zdaniem Ministerstwa, z którym jak najbardziej należy się zgodzić, powyższe rozwiązanie pozwoli na uelastycznienie prowadzenia kart okresowych, a przez to wpłynie na ułatwienie organizacji toku studiów w uczelni3).

  • prowadzenia teczek akt osobowych studentów, założonych przed 1 października 2018 r.;

Dotychczasowe rozwiązanie stanowiły, że teczki akt osobowych studentów, założone dla studentów przyjętych na studia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz na rok akademicki 2018/2019, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. Wobec potrzeby uelastycznienia prowadzenie teczek studentów w okresie przejściowym projekt nowelizacji przewiduje także prowadzenie ww. teczek w postaci elektronicznej. Ponadto, jeżeli uczelnia zamierza prowadzić teczki akt osobowych studentów w postaci elektronicznej, to zakłada teczki akt osobowych studentów w postaci elektronicznej; sporządza cyfrowe odwzorowania dokumentów zgromadzonych w teczkach prowadzonych w postaci papierowej i włącza je do teczek w postaci elektronicznej; brakuje teczki prowadzone w postaci papierowej oraz dokumenty zgromadzone w tych teczkach4).

  • możliwości prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przez uczelnie, które w dniu 1 października 2018 r. prowadziły studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowały programy studiów umożliwiające uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej.

Ostatnią zmianą proponowaną w projekcie jest dodanie przepisu § 39a. Zgodnie z nim uczelnia, która w dniu 1 października 2018 r. prowadziła studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku, na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, będzie mogła prowadzić te studia, jako jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020, pod warunkiem przekazania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacji w tym zakresie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.5))

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019

   [ + ]

1, 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861).
2. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12319362/12558679/12558680/dokument373324.pdf
3. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/karty-okresowych-osiagniec-studenta-zmiana-rozporzadzenia-mnisw?fbclid=IwAR3BC403HPIvR84PyfWXkpw0fhQbhl5p1CLw5sy1RLMBq7fXjpHBrod-B3g
5. Ocena skutków regulacji projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12319362/12558679/12558680/dokument373326.pdf