Pytanie czytelnika: Uzyskanie wpisu z zaliczenia.

28.05.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Sesje zaliczeniowo-egzaminacyjne nieubłaganie się zbliżają, a dla każdego studenta aż do początku nowego roku akademickiego otwarta pozostaje kwestia uzyskania wpisów z poszczególnych zaliczeń. W większości przypadków nie ma z tym większego problemu, m.in. dlatego że coraz popularniejsze stają się indeksy elektroniczne czy też bardziej rozsądne procedury, niewymagające spędzania wielu godzin w kolejce po oczekiwany wpis.

 

Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy nie jest to takie proste, jakby mogło się wydawać. Dzisiaj przedstawimy Wam odpowiedź na wątpliwość dotyczącą dopełnienia obowiązków organizacyjnych związanych z uzyskaniem odpowiednich wpisów z poszczególnych przedmiotów. A mianowicie spróbujemy znaleźć odpowiedź na kilka interesujących pytań:

  1. Czy istnieje podstawa prawna określająca zasady uzyskiwania wpisów z poszczególnych zaliczeń?
  2. Czy brak terminowego uzyskania właściwego wpisu może grozić niezaliczeniem etapu studiów lub obowiązkiem warunkowego powtarzania przedmiotu/semestru?
  3. Czy uczelnia ma prawo zobowiązać studenta do podjęcia dodatkowych czynności celem zdobycia określonego wpisu (np. podróż zagraniczna)?
Stan prawny:

Zagadnienie praw i obowiązków studenta, zasad ich zachowania oraz kwestie związane ze skreśleniem studenta z listy studentów regulowane jest obecnie przez podstawowy akt prawny regulujący zagadnienia dotyczące samorządu studenckiego, oraz pozycji studenta, tj. ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), dalej Ustawa.


Treść opinii

Na wstępie należy z całą mocą zaznaczyć, że z przepisów Ustawy nie wynika wprost, aby nieuzyskanie poszczególnych wpisów mogłoby być przesłanką do skreślenia studenta z listy studentów, niezaliczenia etapu studiów lub też zobowiązania do warunkowego powtarzania przedmiotu. Sam fakt niezłożenia indeksu we właściwym terminie (w przypadku funkcjonowania indeksów papierowych) lub brak wpisów, wynikający z zaniedbania nieleżącego po stronie studenta (np. wyjazd nauczyciela akademickiego za granicę, nieobecność podczas konsultacji, brak innego kontaktu), nie może stanowić samoistnej podstawy do wydania wskazanych decyzji. Podstawą taką może być formalne nieuzyskanie zaliczenia, co powinny potwierdzać protokoły zaliczeń przedmiotów i egzaminów oraz karty okresowych osiągnięć prowadzone obligatoryjnie przez uczelnię zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554).

Trzeba wskazać, że na organie rozpatrującym sprawę skreślenia studenta z listy studentów na podstawie art. 190 Ustawy ciąży obowiązek dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia, okoliczności świadczących o uzyskaniu, czy też nieuzyskaniu przez studenta zaliczenia przedmiotu, semestru lub roku studiów w określonym terminie, czemu organ winien dać wyraz w uzasadnieniu decyzji. Ponadto należy podkreślić, że zastosowanie się przez organ do wskazanych wyżej obowiązków nabiera szczególnie istotnego znaczenia w przypadkach określonych w ust. 2 art. 190 Ustawy [Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku: 1) stwierdzenia braku postępów w nauce; 2)nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie; 3)niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów; 4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne], a więc wtedy, gdy organ wydaje decyzję w ramach tzw. uznania administracyjnego tj. wówczas, gdy kierownik podstawowej jednostki administracyjnej może skreślić studenta z listy (a więc nie musi). Tym samym, samodzielnej podstawy do skreślenia studenta z listy nie może stanowić fakt braku wpisów w indeksie.

W związku z powyższym należy uznać, że w przypadku niedokonania wpisu, przez zobowiązanego do tego nauczyciela akademickiego, uczelnia nie ma prawa wymagać od studenta podjęcia dodatkowych czynności takich jak, chociażby podróż zagraniczna mająca na celu uzyskanie zaliczenia poprzez otrzymanie właściwego wpisu w miejscu pobytu danego prowadzącego zajęcia. W przedstawionej sytuacji należy przyjąć założenie, że w szczególnym przypadku zaliczenia może dokonać dziekan jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Warto również w przypadku powtarzających się wątpliwości w przytoczonym zakresie uregulować powyższy stan faktyczny odpowiednimi postanowieniami w regulaminie studiów, które wprost będą rozstrzygały o sposobie otrzymywania wpisów w sytuacji absencji upoważnionych do tego nauczycieli akademickich.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019