Pytanie czytelnika: Czy studenci różnych roczników mogą płacić różne kwoty za ten sam kierunek?

04.12.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Czy studenci różnych roczników mogą płacić różne kwoty za ten sam kierunek?
Stan prawny

Zagadnienie odpłatności za studia, normowane jest obecnie przez podstawow akty prawne, tj. ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą. Dodatkowo zagadnienie umowy zawieranej między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia określającej warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne regulowane jest obecnie przez:

  • ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 ze zm.): art. 160a., art. 99, art. 99a., art. 98 ust. 1 pkt 5.
  • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.): Art. 3831-396, art. 734-751.
  • ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)
Treść opinii

Na wstępie należy podkreślić, że najważniejszym dokumentem określającym praktycznie wszystkie uprawnienia studenta, korzystającego ze swoistej usługi świadczonej przez uczelnię, jest umowa zawierana między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia określająca warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Omawiana umowa, swoim zakresem reguluje wszelkie warunki pobierania jakichkolwiek opłat, które uczelnia może wymagać od studenta, łącznie z precyzyjnym wskazaniem ich wysokości. To właśnie ten dokument jest źródłem wysokości koniecznych do opłacenia składek i może on różnie regulować obowiązki poszczególnych roczników względem uczelni. Uczelnia ma dowolność w ustalaniu wzoru umowy i  może corocznie zmieniać jego treść, w tym wysokość opłat.  Niższe opłaty mogą wynikać z wielu okoliczności, takich jak zmiana programu studiów, mniejsza liczba zajęć z poszczególnych przedmiotów nawet w przypadku uczęszczania na dokładnie te same przedmioty, czy chociażby chęć zainteresowania większej liczby potencjalnych studentów poprzez obniżenie przyszłego czesnego. Nie posiadając szczegółowej wiedzy na temat ewentualnych różnic programów studiów, nie jesteśmy jednak w stanie stwierdzić co mogło być tego powodem. Niemniej,  nawet jeżeli programy roczników płacących różne kwoty za studia są identyczne, nie stanowi to o oszustwie uczelni, która ma obowiązek przestrzegać przede wszystkim postanowień zawartej umowy. Studenci ponoszący większe koszty, którzy czują się pokrzywdzeni tym faktem, nie mają de facto żadnej podstawy do zarzucenia uczelni niewłaściwego zachowania. Jeśli uczelnia spełnia swoje obowiązki, to studenci muszą ponosić koszty wynikające z treści podpisanej umowy. I na ten stan rzeczy nie może mieć wpływu treść umów innych roczników, które na podstawie umowy są  mniej obciążane. W myśl paremii — pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) uczelnia ma obowiązek wykonywania swoich obowiązków nałożonych przez umowę i jeżeli studenci podpisali zobowiązanie do wnoszenia opłaty w wysokości 2000zł za semestr to nie mają podstaw do zarzucenia swojej uczelni złamania przepisów, niezależnie od kosztów studiowania innych roczników.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017