Pytanie czytelnika – Jak przenieść się ze studiów zaocznych na dzienne?

02.10.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Stan prawny:

Zagadnienie formy studiów oraz jej zmiany, normowane jest obecnie przez dwa podstawowe akty prawne, tj. ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą oraz Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. 2014 poz. 1302) zwanego dalej Rozporządzeniem.

Treść opinii

Zgodnie z § 1 pkt. 15 Rozporządzenia — Postanowienia regulaminu studiów w uczelniach określają: warunki zmiany kierunku lub formy studiów. Najprościej rzecz ujmując każda uczelnia ma obowiązek doszczegółowienia procedury przenoszenia się pomiędzy formami studiów w regulaminie studiów. To w tym akcie muszą zostać wskazane warunki zmiany formy studiów z zaocznych na dziennie i odwrotnie. Dlatego bez wiedzy jakiej uczelni studentem jesteś, nie potrafimy w stanie szczegółowo udzielić Ci informacji o tym, jak wygląda proces starania się o przeniesienie ze studiów zaocznych na dzienne. Niemniej co do zasady większość uczelni w bardzo podobny sposób reguluje te zagadnienie, różniąc się najczęściej jedynie co do surowości poszczególnych kryteriów jakie zainteresowany student musi spełnić, aby móc przenieść się na studia dziennie.

Przykładowo, na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego kwestie te reguluje Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z jej treścią, za zgodną Dziekana, jedna osoba rocznie może zmienić tryb studiów. Wymagana jest średnia co najmniej 4,75 oraz brane są pod uwagę dodatkowe osiągnięcia naukowe oraz na rzecz innych studentów. Można też powtórnie wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kolejnym roku (np. po poprawieniu wyników matury) i w przypadku zakwalifikowania na studia stacjonarne, zwrócić się do władz Wydziału o przeniesienie na wyższy rok studiów.

Z kolei zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z w sprawie szczegółowych warunków przeniesień obowiązujących na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie się studenta ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne po ukończeniu przez niego II roku studiów na kierunku prawo lub I roku studiów na pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział, jeżeli student — uzyskał zaliczenie roku studiów, na jaki był wpisany w roku akademickim, w którym składa podanie o przeniesienie;uzyskał średnią ocen w ramach dotychczas odbytych etapów studiów nie niższą niż 4,5, a w razie gdy przeniesienie miałoby nastąpić przed ukończeniem II roku studiów – nie niższą niż 4,7;złożył podanie o przeniesienie nie później niż 15 lipca.

Najczęściej uczelnie, czy poszczególne wydziały, uzależniają możliwość przeniesienia na studia niestacjonarne od uzyskania odpowiednio wysokiej średniej za dany okres studiów oraz ukończenia właściwego etapu studiów. Niemniej musisz szczegółowo zapoznać się z odpowiednimi regulacjami obowiązującymi na twoim wydziale czy uczelni, aby uzyskać informacje właściwe dla Ciebie. W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do pełnej dyspozycji.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017