Pytanie czytelnika

25.10.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Czy uczelnia musi zwrócić koszty dojazdu na ćwiczenia odbywające się poza terenem miasta, w którym znajduje się uczelnia?

 

Stan prawny:

Zagadnienie dodatkowych kosztów związanych z odbywaniem ćwiczeń/zajęć praktycznych  regulowane jest obecnie przez podstawowy akt prawny regulujący kwestie wszelkich opłat związanych z tokiem studiów , tj. ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), dalej Ustawa .

Treść odpowiedzi:

W oparciu o  obowiązującą treść Ustawy oraz szeroko rozumianą autonomię uczelni oraz brak wprost wyrażonego obowiązku w partycypowaniu kosztów związanych z odbywaniem ćwiczeń/zajęć praktycznych  należy wskazać, że co do zasady uczelnia może aczkolwiek nie musi zwracać kosztów dojazdu na ćwiczenia/zajęcia praktyczne odbywające się poza terenem miasta, w którym znajduje się uczelnia. Wydawać by się mogło, że to umowa student – uczelnia powinna regulować powyżej wskazane kwestie jednakże art.160a stanowi, że „Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 5, oraz opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1–6, a także wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” W przytoczonym przepisie jest mowa wprost o warunkach pobierania opłat , sam zaś zwrot ewentualnych kosztów dodatkowych to przeciwny ruch finansowy do czego uczelnia zobowiązana już nie jest.

Wskazać natomiast należy, że w szeregu uczelni wyższych obowiązują wewnętrzne akty normatywne, najczęściej w formie zarządzeń Rektora, które regulują kwestie zasad odpłatności za chociażby usługi transportowe związane z odbywaniem ćwiczeń, praktyk czy innych forma zajęć terenowych. Przykładowo kilka lat temu, funkcjonujące wówczas zasady odpłatności za usługi transportowe na ćwiczeniach terenowych stacjonarnych na wydziale nauk geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego stanowiły, że —  funduszu centralnego WNG jest finansowany dojazd studentów na stacjonarne ćwiczenia terenowe przewidziane planem studiów I o (licencjackie) i odbywające się poza terenem Łodzi, na podstawie udokumentowanych wydatków do wysokości najtańszego biletu powrotnego (kolejowego bądź autobusowego) z Łodzi do miejscowości (położonej na terenie województwa łódzkiego), w której odbywają się ćwiczenia (z uwzględnieniem przysługujących studentom ulg).  Warto sprawdzić czy na waszym wydziale nie funkcjonują podobne rozwiązania.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017