Przyjęcie na ten sam kierunek

20.07.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Okres wakacji to jak co roku czas rekrutacji na wszystkich polskich uczelniach. Jest to również czas, kiedy zawsze pojawia się bardzo wiele wątpliwości związanych z uprawnieniami obecnych i przyszłych studentów co do procedur rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Jedną z nich jest zagadnienie powtórnego przyjęcia na ten sam kierunek. Czy uczelnia może uniemożliwić studentowi określonego kierunku przyjęcie na ten sam kierunek w drodze postępowania rekrutacyjnego na podstawie obowiązujących przepisów? W dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie

 

Stan prawny

Zagadnienie postępowania rekrutacyjnego na studia normowane jest obecnie przez podstawowy akt prawny regulujący zagadnienia dotyczące systemu szkolnictwa wyższego, tj. ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwany dalej Ustawą.

Podstawa prawna udzielonej odpowiedzi:
  • 169 ust.2, art. 207 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym1)
  • 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 2)
Rozwinięcie

Zgodnie z treścią art. 169 ust. 2 Ustawy – Senat uczelni ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i ministrowi nadzorującemu uczelnię, podając ją niezwłocznie do wiadomości publicznej. Wobec powyższego brzmienia przepisu należy podkreślić, że jedyną dopuszczalną prawną podstawą decyzji odmawiającej przyjęcia na studia jest wskazana uchwała rekrutacyjna określana w trybie art. 169 ust. 2.

Jest to o tyle istotne, że wskazana uchwała obowiązująca na każdej uczelni bardzo różnie rozstrzyga o szczegółach procesu rekrutacji. Problem pojawia się wówczas, kiedy stanowi ona, że kandydaci na studia pierwszego stopnia, którzy są już studentami studiów pierwszego stopnia określonego wydziału, kierunku, formy czy profilu studiów nie mogą zostać przyjęci na ten sam stopień, wydział, kierunek, formę i profil studiów. Wydaje się, że umieszczenie w przedmiotowej uchwale przepisu w podobnym brzmieniu, wykluczającego z grona kandydatów na określony kierunek studiów studentów studiujących już na tym samym kierunku, nie łamie przepisów ustawy i nie naraża uczelni na zarzut naruszenia właściwych ustawowych granic.

Co więcej, przyjęcie na studia na kierunek, formę i profil, na którym student obecnie studiuje należy uznać za prawnie niedopuszczalne. Ponieważ zgodnie z art. 207 ust.1 Ustawy — Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3, decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Tym samym należy podkreślić, że przez decyzję w sprawie przyjęcia na studia należy rozumieć decyzję administracyjną, czyli akt administracyjny wydany przez właściwą komisję rekrutacyjną, w stosunku do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym decyzja w sprawie przyjęcia na studia na I rok studiów na ten sam kierunek, formę i profil studiów byłaby w takiej sytuacji decyzją wydaną w tej samej sprawie, co decyzja o przyjęciu na studia, na podstawie której student obecnie studiuje. Skutkiem tego taka decyzja podlegałaby stwierdzeniu nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu — Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco. Dlatego też, w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek, formę i profil studiów student powinien być odpowiednio wcześniej skreślony z listy studentów, chociażby w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.

Podsumowanie

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jedynie senat uczelni ma prawo i obowiązek ustalenia, w drodze uchwały, warunków, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów. Ustawa nie zabrania tym samym wprowadzania dodatkowych ograniczeń, które nie naruszają przepisów powszechnie obowiązujących tak jak w omawianym przypadku. Tym samym uniemożliwienie studentowi określonego kierunku przyjęcia na ten sam kierunek w drodze postępowania rekrutacyjnego jest działaniem zgodnym z przepisami ustawy.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019

   [ + ]

1. (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.
2. (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.