Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Starszy specjalista do spraw funduszu reprywatyzacji

Oferty pracy

12 grudnia 2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
starszy specjalista do spraw funduszu reprywatyzacji
w Zespole do Spraw Funduszu Reprywatyzacji, Departament Wspierania Polityk
Gospodarczych

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Analizowanie i weryfikowanie wniosków składanych do ministra właściwego do
  spraw finansów publicznych o sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa
  reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów akcji spółek lub objęcie udziałów,
  opiniowanie projektów umów, planowanie wypłat, monitorowanie realizacji
  obowiązków ustawowych związanych z nabyciem akcji (wpłaty na Fundusz).
 • Analizowanie i weryfikowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego o
  udzielenie dotacji na dofinansowania zaspokajania przez te jednostki roszczeń
  byłych właścicieli mienia przejętego w ramach nacjonalizacji.
 • Przygotowywanie dyspozycji realizacji płatności z tytułu zaspokajania roszczeń
  byłych właścicieli i zawartych umów inwestycyjnych oraz porozumień w sprawie
  dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących możliwości inwestycyjnych z
  Funduszu Reprywatyzacji.
 • Opracowywanie projektów porozumień i umów o dotacje z jednostkami samorządu
  terytorialnego.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością budżetową w ramach
  realizowanych w roku budżetowym inwestycji oraz udzielanych dotacji.
 • Przygotowywanie rozliczeń udzielonych w roku budżetowym dotacji oraz
  współpraca z NIK w zakresie zadań dotyczących wejść kapitałowych i dotacji dla
  samorządów.
 • Gromadzenie danych i informacji z zakresu realizowanych zadań niezbędnych do
  przygotowania planu wydatków w ramach Planu Finansowego Funduszu
  Reprywatyzacji.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z dziedziny nauk prawnych lub
  ekonomicznych
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie finansów publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
  pracowników
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe