Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Konkurs Óniwersyteckiego Festiwalu Filmowego

Konkursy

04 września 2017

Celem Óniwersyteckiego Festiwalu Filmowego jest promocja kultury audiowizualnej, popularyzacja sztuki filmowej oraz upowszechnianie i wyróżnienie twórczości młodych filmowców. Organizator, obok konkursu, przewiduje pozakonkursowe pokazy specjalne oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Termin nadsyłania propozycji: 1 października 2017 r.

Pełny regulamin ÓFF 2017

Miejsce praktyk
Polska
Wymagania

 • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby mające w chwili zgłaszania filmu nie więcej
  niż 30 lat​, mające w dorobku artystycznym nie więcej niż trzy ​zrealizowane projekty
  filmowe.
 • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie filmy dokumentalne o czasie
  trwania nieprzekraczającym 20 minut​, stanowiące odrębną całość artystyczną, które
  zostały zrealizowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r​. (dalej: „Film​”)
 • Zgłaszający wyraża zgodę na publiczną prezentację filmu w ramach projekcji
  konkursowych i innych sekcji festiwalowych, jak również na prezentację filmu oraz
  kadrów z filmu w telewizji i innych mediach elektronicznych, publikacjach
  reklamowych, mediach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych
  Organizatora w tym drukach Festiwalu (katalog, program, ulotki, itp.).
 •  Zgłaszający oświadcza, iż dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i prawami
  pokrewnymi do Filmu, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal oraz
  wyświetlanie go podczas Festiwalu oraz jest podmiotem uprawnionym do
  upubliczniania Filmu.
 • Zgłaszający oświadcza, że jest uprawniony do dokonania zgłoszenia i udzielenia
  Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z filmu i
  materiałów towarzyszących, tj. że przysługują jej wszelkie prawa autorskie i prawa
  pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniony przez dysponenta tych
  praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.
 • Warunkiem zakwalifikowania filmu do konkursu jest udzielenie Organizatorowi
  przez podmiot uprawniony stosownej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Filmu na
  potrzeby Konkursu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie
  umożliwiającym udział filmu w Konkursie.
 •  Zgłaszający(odpowiednio ich opiekunowie prawni) zgłoszonych materiałów ponoszą
  odpowiedzialność za:
  ○ naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich i danych osobowych zawartych w
  filmie/filmach;
  ○ treści zawarte w materiałach naruszające dobra osobiste, prawa autorskie lub
  dane osobowe
 •  Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Filmu w wyniku selekcji, w
  wypadku uprawnionego podejrzenia, iż zgłoszony Film narusza prawa autorskie,
  prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
 •  W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
  autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do Filmu lub poszczególnych
  jego elementów albo też jej dóbr osobistych wobec Organizatora, Zgłaszający
  zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia
  wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami, zgodnie z Kodeksem
  Cywilnym.

Więcej informacji na stronie facebookowej  konkursu https://www.facebook.com/events/141928249734480/?active_tab=about