Polska Akademia Nauk przyznała Nagrody Wydziałowe

24.12.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Guillaume Speurt, wikipedia.org

Polska Akademia Nauk wręczyła tegoroczne wyróżnienia wydziałowe wybitnym polskim naukowcom. W ramach uroczystości przyznano m.in. nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie, która trafiła w ręce prof. Elżbiety Richter-Wąs z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Janusza Jurczaka uzasadniła swój wybór dużym wkładem laureatki w odkrycie w 2012 roku cząstki Higgsa oraz badania jej z wykorzystaniem eksperymentu ATLAS Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, będącego elementem tzw. Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Medale im. Michała Oczapowskiego – wybitnego polskiego teoretyka rolnictwa, otrzymali prof. Dorota Jamroz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, za pracę nad fizjologią żywienia zwierząt, prof. Zygmunt Litwińczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za wkład w rozwój biologii i hodowli zwierząt, prof. Stefan Małolepszy z SGGW został doceniony za osiągnięcia w dziedzinie genetyki i biotechnologii roślin oraz prof. Jerzy Puchalski pracujący w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie za ochronę zasobów genowych roślin. Z kolei medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawany za istotne osiągnięcia w dziedzinie medycyny trafił do prof. Ryszarda Przewłockiego z Instytutu Farmakologii PAN.

Tradycyjnie, swoje nagrody i wyróżnienia przyznały również poszczególne wydziały nauk.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych uhonorował Nagrodą w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela, dr. Jerzego Kaliszuka, nagrodę językoznawczą im. Kazimierza Nitscha otrzymał dr hab. Grzegorz Pawłowski, laureatem w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brucknera została dr hab. Ewa Skwara, segmencie nauk politycznych prof. Tadeusz Klementewicz, a w obszarze nauk prawnych prof. Jerzy Zajadło.

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych nagrodził dwa zespoły naukowe – z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN. Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi wręczył nagrodę z chemii im. Włodzimierza Kołosa dr. hab. Maciejowi Szaleńcowi, Nagrodę im. Stefana Pieńkowskiego z fizyki otrzymał dr Piotr Wcisło, nagrodę matematyczną im. Wacława Sierpińskiego zdobył dr Karol Pałka, a laureatem z dziedziny nauk o Ziemi im. Piusa Rudzkiego został dr hab. Inż. Michał Malinowski.

Nagrody Wydziału Nauk Technicznych trafiły do dr. inż. Dariusza Kani z PWr, dr. hab. inż. Pauliny Pianko-Oprych, laureatami zostali również dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, dr Artur Różański, dr hab. inż. Marta Szachniuk i dr hab. Artur Tyliszczak. Wydział Medyczny uhonorował dra. Dominika Dytfelda, a także zespoły naukowe: z Instytutu Farmakologii PAN, z Zakładu Neurochemii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM oraz zespół naukowy z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Laury medyczne im. Doktora Wacława Mazyla przeznaczone dla studentów medycyny pracujących naukowo otrzymali Jan Sylwester Witowski, Maciej Putowski, Jakub Hołda, Kamil Tyrak, Katarzyna Piątek, Paweł Bartnik, Jan Stypułkowski, Paulina Pałasz, Łukasz Adamski i Monika Świderska. Ponadto, za najlepszą pracę w dziedzinie neurobiologii nagrodę „złotego neurona” wręczono dr. Przemysławowi Kaczorowi.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017