Nowy program MNiSW z okazji stulecia niepodległości

30.08.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

pixabay.com

„Szlakami Polski Niepodległej”  to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program służyć ma naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność.

Bezpośrednim celem programu jest wsparcie inicjatyw naukowych i artystycznych związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego.

Program umożliwi realizację przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim. Ponadto stymulować będzie innowacyjne zespołowe przedsięwzięcia międzydziedzinowe z zakresu nauki i sztuki. Ma tym samym przyczyniać się do integracji obrazu przeszłości Polski.

W ramach programu ministerstwo organizuje konkurs o finansowanie projektów z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz sztuki, koncentrujących się wokół zagadnień dziejów ziem polskich od XIX do XXI w.

Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących ciągłą działalność w zakresie dokumentowania i upowszechniania  wyników badań historii Polski w tym  okresie, takich jak:

  • jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dalej: „ustawa”),
  • biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy, oraz ;
  • podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w tym muzea (dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.)

Do konkursu  dopuszczone zostaną wnioski o finansowanie nowych projektów obejmujących zadania:

a) przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów;

b) podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, dróg wiodących do niepodległości i czynu niepodległościowego w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej;

c) tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych;

d) wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.

W szczególności mogą być to projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych.

Budżet

Finansowanie pochodzące z programu obejmuje nie więcej niż 10 projektów oraz ograniczone jest do kwoty maksymalnie 1,5 mln zł na jeden projekt.

Wsparcie  finansowe w ramach projektu może być przyznane na okres do 5 lat. Z programu wyłączone są projekty finansowane z innych środków budżetowych.

Podstawą do przyznania środków finansowych na realizację projektów w ramach programu będzie ostateczna decyzja ministra. Ich przekazanie nastąpi w drodze umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć
w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 r.

Źródło: nauka.gov.pl