Mobbing – co to jest, jak się chronić

21.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań określonych w umowie. Należy o tym pamiętać, że nie wchodzi w ich zakres tolerowanie przemocy fizycznej i psychicznej bądź niedozwolonej presji ze strony pracodawcy lub przełożonego.

Właśnie takie niedozwolone zachowania w miejscu pracy określane są mianem mobbingu. Co więcej, termin ten został zdefiniowany w Kodeksie Pracy. W art. 943 czytamy, że mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Można więc stwierdzić, że jest to stosunkowo szeroko pojęte sekowanie zatrudnionego w przestrzeni zawodowej.

Pracownik ma prawo oczekiwać, że miejsce pracy będzie dla niego przyjazne i nie będzie powodowało psychicznego dyskomfortu. Co ważne, o ile mobbing w tym rozumieniu musi zachodzić w środowisku pracy, o tyle tematyka, której mobbing dotyczy może być szersza – tzn. działaniem mobbingowym mogą być także, a w rzeczywistości zazwyczaj są, np. wypowiedzi dotyczące sfery prywatnej. Zgodnie z obecnymi regulacjami, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Stąd też istniejące w wielu firmach kodeksy etyki czy wyspecjalizowane ciała zajmujące się podobnymi skargami.

Pracownik zaś ma prawo dochodzić swych praw. Pierwszym i naturalnym odruchem w takiej sytuacji powinno być wyraźne zakomunikowanie drugiej osobie o tym, że uważamy jej zachowanie za niedopuszczalne. Kolejnym etapem powinno być zgłoszenie sprawy do przełożonego osoby dopuszczającej się mobbingu bądź działu zajmującego się zasobami ludzkimi. Należy się spodziewać się, że taka interwencja przyniesie zaniechanie niepożądanych działań. Jeśli jednak nadal będą one uniemożliwiać pracę należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy o pracę. Ważnym jest jednak, aby na piśmie uwzględnić prawdziwą przyczynę rezygnacji. W sytuacji, gdy jest nią mobbing, pracownik ma prawo domagać się odszkodowania w wysokości co najmniej pensji minimalnej. Ponadto, jeśli mobbing wpłynął negatywnie na zdrowie pracownika może on domagać się zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

Choć kodeks pracy reguluje jedynie stosunki pracy, to warto pamiętać, że mobbing może wystąpić także np. w relacjach na uczelni czy innej instytucji z którą jesteśmy związani, jednak nie na zasadach pracowniczych. Choć wówczas nie wchodzi w grę odszkodowanie, to nie należy przymykać oczu na nadużycia i stanowczo przeciwdziałać takim zachowaniom np. poprzez wystosowanie odpowiedniej skargi. Nie bez znaczenia jest również wsparcie środowiska, które jest świadkiem mobbingu. Jeśli więc jako osoba trzecia widziałeś/-aś taką sytuację – zareaguj. Bierność powoduje, że takich przypadków może być więcej.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018