Co łączy NBP, KNF i BFG?

13.07.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

System bankowy to wszystkie instytucje bankowe oraz przepisy prawa, które określają ich funkcjonowanie. Tworzą go trzy grupy instytucji: stabilizujące (NBP, KNF i BFG), tworzące rynek, czyli banki oraz pomocnicze, które nie prowadzą działalności depozytowo-kredytowej, jak np. Biuro Informacji Kredytowej czy Związek Banków Polskich.

Narodowy Bank Polski (NBP) dba o stabilność systemu finansowego w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoruje sektor bankowy i inne instytucje finansowe, a także rynek kapitałowy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje depozyty. Ich wspólna troska o finanse obywateli łączy się w Komitecie Stabilności Finansowej wraz z Ministrem Finansów, który jest także członkiem Komitetu.

KOMITET STABILNOŚCI FINANSOWEJ

NBP, KNF i BFG, a także Ministerstwo Finansów, reprezentowane są w Komitecie Stabilności Finansowej. Jednak to Prezes NBP jest przewodniczącym Komitetu, jeśli chodzi o identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego (politykę makroostrożnościową), a więc podstawowe zadania tego ciała kolegialnego. Obsługę Komitetu w tym zakresie zapewnia NBP. W przypadku identyfikacji zagrożeń dla stabilności finansowej, Komitet ma za zadanie zainicjowanie działań mających na celu ich ograniczenie. Z jednej strony może wydać stanowisko, w którym zwróci uwagę na zidentyfikowane zagrożenie. Stanowisko takie może być skierowane do podmiotów tworzących system finansowy, a także do instytucji wchodzących w skład Komitetu. Z drugiej strony – jeśli konieczne są konkretne działania – Komitet może przedstawić rekomendacje. Mogą one dotyczyć wydania stosownych rozporządzeń przez Ministerstwo Finansów, jak i dostosowania tzw. instrumentów makroostrożnościowych. Komitet ma również inne, lecz nie mniej ważne zadanie – koordynację działań w ramach zarządzania kryzysowego. W tym zakresie Komitetowi przewodniczy Minister Finansów, a obsługę zapewnia Ministerstwo Finansów.

Jeśli bank będzie miał problem z wypłatą środków, to właściciele depozytów mogą je odzyskać.

NARODOWY BANK POLSKI

NBP pełni kluczową rolę w polityce makroostrożnościowej. Wśród wielu zadań, w które jest wyposażony NBP, znajdują się także działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka systemowego, a także kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego. Kluczowym elementem polskiego systemu finansowego jest sektor bankowy. Z tego względu utrzymanie stabilności systemu finansowego w Polsce zależy w ogromnej mierze od stabilności sektora bankowego. Warto zaznaczyć, że NBP jest szczególnie zainteresowany bezpieczeństwem finansowym banków, ponieważ pełni funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji. Ponadto proces przenoszenia decyzji o stopach procentowych NBP na gospodarkę (tzw. mechanizm transmisji polityki pieniężnej) odbywa się w znacznej mierze poprzez banki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Reprezentowana w Komitecie KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Do jej zadań należy: • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności, • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego. W ramach pierwszego z powyższych zadań KNF wydaje m.in. rekomendacje dla banków i innych podmiotów systemu finansowego. Wszystkie działania w tym zakresie od dwóch lat opisuje w corocznym sprawozdaniu z działalności. KNF na swoich stronach internetowych zamieszcza nazwy podmiotów, w związku z działalnością których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (tzw. ostrzeżenia publiczne).

Utrzymanie stabilności systemu finansowego w Polsce zależy w ogromnej mierze od stabilności sektora bankowego.

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

BFG to instytucja, która stoi na straży pieniędzy ulokowanych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych w postaci lokat, kont oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Jeśli bank będzie miał problem z wypłatą środków, to właściciele depozytów mogą je odzyskać. Gwarancja BFG dotyczy wyłącznie osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona przez BFG jednej osobie wynosi równowartość 100 000 euro w złotych, bez względu na liczbę rachunków.

Mikołaj Różycki