JA i te skomplikowane umowy kredytowe

04.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Pojęcie kredytu czerpie swoje korzenie z łaciny. Creditum to dług lub pożyczka. Jak pojęcie kredytu jest rozumiane w dzisiejszym świecie?

Dziś przez kredyt jest rozumiana umowa, zawarta pisemnie pomiędzy tym, który pieniądze pożycza (kredytobiorca) oraz tym, kto udostępnia je za wynagrodzeniem i na określonych warunkach (kredytodawca, czyli bank).

Co na to prawo?

Zgodnie z przepisami art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Jeśli nasze wybory lub okoliczności życiowe zmuszają nas do zaciągnięcia kredytu, konieczne jest potraktowanie tej transakcji bardzo poważnie, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie będzie miało wpływ na naszą sytuację finansową w dłuższym okresie.

Co zrobić, by mieć pewność, że zawieramy umowę w bezpieczny sposób? Podpowiedzi i rozwiązań jest kilka. Przede wszystkim należy samemu lub przy pomocy bardziej doświadczonych osób sprawdzić, czy proponowana nam umowa zawiera wszystkie kluczowe elementy. Nigdy nie podpisujmy jej od razu, dajmy sobie czas na przeanalizowanie jej treści.

Umowa kredytu musi zawierać kwotę i walutę kredytu, cel kredytu, okres na jaki go zaciągamy, datę i miejsce zawarcia umowy, zasady i termin spłaty, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania, warunki zabezpieczenia, informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę, informacje o skutkach ewentualnego naruszenia umowy. Bardzo uważnie należy także przeczytać to, co oznaczono gwiazdkami i przypisami lub napisano drobnym drukiem.

Należy ponadto zachować powściągliwość i nie ulegać przekazom medialnym oferującym „tanie pożyczki lub kredyty”. Może bowiem okazać się, że rzeczywiste koszty będą zaskakująco wysokie, ze względu na opłaty dodatkowe, ubezpieczenia lub prowizje.

Podczas rozmów z doradcą bankowym należy poprosić o wyliczenie RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Takie działanie pozwoli obliczyć realny koszt kredytu i porównać go z innymi ofertami na rynku. Banki i pozabankowe firmy oferujące pożyczki mają obowiązek informowania o tym, jakie są koszty pożyczek czy kredytów. Wyliczenie RSSO powinno dotyczyć Twojej pożyczki lub kredytu, a nie przykładu. Dodatkowo – jak wspomniano wcześniej – należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy kredytowej. Brak znajomości jej zapisów nie zwalnia bowiem kredytobiorcy z przestrzegania zapisów zawartych w umowie (po jej podpisaniu).

Warto także pamiętać, że poszukując instytucji, która udzieli nam kredytu lub pożyczki, należy wybierać sprawdzone i mające dobrą renomę instytucje finansowe. Podmioty, o których niewiele wiadomo lub działają od niedawna raczej nie powinny budzić naszej sympatii.

Na koniec można przytoczyć stare francuskie powiedzenie, celnie wskazujące, jaką rolę pieniądze powinny odgrywać w naszym życiu: „Pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem”.

Janusz Podlaski