Istotny pogląd w sprawie Prezesa UOKiK: kiedy może pomóc w sądzie?

22.12.2017 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Konsumenci w sprawach sądowych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów zyskali silnego sojusznika. Prezes UOKiK może bowiem wesprzeć swoją wiedzą sąd w postępowaniu, wydając tzw. istotny pogląd w sprawie. Od kwietnia 2016 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma możliwość zaprezentowania w sądzie tzw. istotnego poglądu w sprawie. Jak informuje na swojej stronie internetowej UOKiK, jest to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym.

 

Nie we wszystkich sprawach

Nie we wszystkich jednak sprawach Prezes UOKiK może taki istotny pogląd zaprezentować. Mogą to być tylko sprawy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów i w których  interwencja UOKiK jest uzasadniona z uwagi na występowanie interesu publicznego.

W związku z tym przedstawienie istotnego poglądu to uprawnienie Prezesa UOKiK, a nie obowiązek.

Na nasz wniosek

Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek sądu, przed którym toczy się postępowanie, jak i na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie istotnego poglądu w sprawie może więc złożyć każdy z nas, o ile nasza sprawa toczy się przed sądem powszechnym czy Sądem Najwyższym i dotyczy ona ochrony konsumentów.

Jak zatem złożyć taki wniosek? Po pierwsze musimy przesłać go do Urzędu w formie pisemnej. Po drugie musimy do niego dodać informacje o stronach postępowania, sądzie, przed którym toczy się postępowanie oraz o sygnaturze sprawy. Należy dołączyć także akta naszej sprawy oraz opisać kwestie, na które chcemy zwrócić uwagę Prezesa UOKiK i do których chcielibyśmy, aby w istotnym poglądzie się odniósł. Jeśli został wyznaczony termin rozprawy, taką informację również musimy przekazać UOKiK. Ponadto wskazane jest również informowanie Urzędu na bieżąco o przebiegu naszej sprawy.

Złożenie wniosku o wydanie istotnego poglądu w sprawie jest bezpłatne.

W interesie publicznym

Prezes UOKiK, jak informuje na oficjalnej stronie internetowej Urząd, wyda istotny pogląd w sprawie, tylko jeżeli uzna, że przemawia za tym interes publiczny. Nie podejmie się zatem interwencji w nasz prywatny spór z biurem podróży, z którym sądzimy się o zwrot kosztów za wakacyjny wyjazd, który nam się nie podobał. Jeśli już jednak nasza sprawa będzie odnosić się do naruszenia dotyczącego szerszego kręgu uczestników rynku lub wywołującego na rynku inne niekorzystne zjawiska, np. stosowania klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych albo nieprawidłowego informowania o ryzyku związanym z inwestycjami na rynku forex, które to praktyki stosowano również wobec innych klientów, jest szansa, że Prezes UOKiK podejmie się wydania istotnego poglądu w sprawie.

„Przyjaciel sądu”, nie strona postępowania

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku Prezes UOKiK nie jest stroną postępowania sądowego. Przed sądem występuje on jako „przyjaciel sądu”, czyli doradca w sprawie, posiadający ekspercką wiedzę w danym temacie.

Istotny pogląd nie będzie przez sąd traktowany jako dowód w sprawie – sąd może przy wydawaniu wyroku wziąć pod uwagę jego wartość informacyjną, ale nie musi się nim kierować.

Nie ma precedensu

Co ważne, istotny pogląd w sprawie dotyczy tylko jednego, konkretnego przypadku. W konsekwencji, nawet w bardzo podobnej sprawie, dotyczącej zbliżonego problemu, nie można powoływać się na istotny pogląd wydany w innym postępowaniu.

Jeżeli jednak w celach informacyjnych, nie po to, żeby powoływać się na nie przed sądem, chcemy zapoznać się z dotychczasowymi istotnymi poglądami w sprawie wydanymi przez Prezesa UOKiK, to wszystkie je znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej Urzędu.

Większość dotychczasowych poglądów dotyczyła kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, np. sposobu ustalania kursów walut czy sposobu ustalania przez banki oprocentowania. Część poglądów dotyczyła również problemu rażąco wysokich opłat likwidacyjnych występujących w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dotychczas Prezes UOKiK wydał już ponad 100 istotnych poglądów w sprawie i ta liczba ciągle rośnie. Jeśli więc potrzebujemy takiego sojusznika w sądzie, i wydaje nam się, że swoją wiedzą może on wesprzeć naszą sprawę warto zwrócić się do niego z wnioskiem o wydanie istotnego poglądu, tym bardziej, że nic nas nie kosztuje. Należy jednak pamiętać, że Prezes UOKiK jest obiektywny i niezależny, co oznacza, że wydając istotny pogląd, nie staje automatycznie po stronie konsumenta.