Instytucje zwalczające nieuczciwą konkurencję

10.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Gospodarka funkcjonująca w ramach wolnego rynku musi opierać się przede wszystkim na zdrowej konkurencji. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy ktoś łamie te reguły. Wówczas konieczna jest interwencja państwa. Dlatego też działają wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje.

Najważniejszym ciałem dbającym o zachowanie zasad konkurencyjności w polskiej gospodarce jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Jego Prezes jest organem administracji publicznej powoływanym przez Prezesa Rady Ministrów. UOKiK opiniuje rozmaite akty prawne pod kątem zachowania konkurencyjności obrotu gospodarczego, a także podejmuje szereg działań względem samych przedsiębiorców. Może nie wyrazić zgody na fuzję (koncentrację) mogącą stworzyć zbyt wielką przewagę jednego podmiotu nad innymi. Ponadto, UOKiK odpowiada za walkę z porozumieniami kartelowymi przedsiębiorstw, zmowami cenowymi czy innymi niedozwolonymi praktykami.

Innym podmiotem dbającym o zdrową konkurencję, lecz w zakresie usług finansowych, jest Komisja Nadzoru Finansowego. Pilnuje ona, aby banki czy instytucje rynku finansowego zachowywały odpowiednie procedury i dbały o swoją płynność finansową. Podobnie jak UOKiK, KNF może nakładać kary na podmioty niespełniające określonych wymagań. Specyficzną formą interwencji jaką mogą podjąć te dwa urzędy jest także prowadzenie wykazów takich jak rejestr produktów niebezpiecznych prowadzony przez UOKiK czy lista ostrzeżeń publicznych KNF. Mają one na celu przestrzec konsumentów przed kimś kto oferując często konkurencyjne i atrakcyjne cenowo dobra nie przestrzega wymaganych norm.

Rozwojowi konkurencji ma sprzyjać też zabezpieczenie własności intelektualnej w postaci zgłoszenia danego pomysłu czy znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Na tej podstawie można z kolei wstąpić na ścieżkę sądową, gdy ktoś naruszy tego rodzaju własność. Oczywiście, każdy kto uważa, iż dana firma zagraża czy narusza zasady konkurencyjności względem niego, może też wstąpić na tę drogę motywując się innymi powodami – np. publikowania przez konkurenta reklam wprost krytykujących nasz towar.

Co więcej, do ochrony konkurencji mają obowiązek przyczyniać się także instytucje Unii Europejskiej. W ramach Komisji działa Komisarz ds. konkurencji, KE monitoruje przejęcia firm i pomaganie sektorowi prywatnemu ze strony państwa czy uniemożliwia zawieranie porozumień antykonkurencyjnych. Trybunał Obrachunkowy ma prawo do anulowania kar nałożonych przez KE, zaś Europejski Trybunał Sprawiedliwości zapewnia jednolitą wykładnię unijnego prawa traktującego o ochronie konkurencji.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018