IKZE, PPE brzmi obco? Już nie!

06.11.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

pixabay.com

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego i pracownicze programy emerytalne to część tzw. III filaru systemu emerytalnego. Podział na filary powstał po reformach 1999 roku. Pierwszy i podstawowy tworzy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugim są Otwarte Fundusze Emerytalne.

 

IKZE zostało wprowadzone w 2012 roku na podstawie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Ich formami mogą być depozyty bankowe, rejestry funduszy inwestycyjnych, wyodrębnione rachunki maklerskie, inwestycyjne ubezpieczenia na życie lub fundusze emerytalne. Choć każda osoba może dysponować maksymalnie jednym kontem zabezpieczenia emerytalnego, nie jesteśmy związani bezpowrotnie wyborem jego formy. Proces transferu środków jest dość długotrwały, lecz nieskomplikowany, a większość formalności wypełnia za nas wybrana instytucja finansowa. Zakładając nowe IKZE musimy zgłosić posiadanie innego, a następnie poinformować wcześniejszego usługodawcę o założeniu drugiego konta, to pierwsze zostanie zlikwidowane, zaś środki przelane.

Do głównych zalet IKZE należą przywileje podatkowe, które im towarzyszą. Wpłata na IKZE powoduje naliczenie ulgi podatkowej na ten sam rok. Tym samym możemy odliczyć od dochodu roczne składki, co zmniejsza podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Niestety obowiązuje limit maksymalnej wpłaty. Nie może ona przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2018 roku to 5 331,60 zł. Dodatkową zaletą tej formy oszczędzania jest możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki, czyli od dochodów kapitałowych.

Z korzystaniem kont zabezpieczenia emerytalnego, jak z każdym innym instrumentem finansowym, wiążą się także koszta. W 2014 roku wprowadzono zryczałtowany podatek w wysokości 10% od każdej wypłaty środków z IKZE, które mogą być realizowane w formie ratalnej lub jednorazowo. Należy pamiętać, że wypłata jest możliwa dopiero po skończeniu 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat przez, co najmniej 5 kolejnych lat.

Jak sama nazwa wskazuje takie konto może być przypisane tylko do jednej osoby. W razie śmierci właściciela rachunek może przejść na wskazaną przez niego osobę, lub spadkobierców ustawowych w razie braku stosownego zapisu. Ten, kto przejął środki, może je transferować na własne konto IKZE lub wypłacić na tych samych warunkach, jak pierwotny właściciel.

Pracownicze Programy Emerytalne

Uzupełnieniem III filaru są pracownicze programy emerytalne, które są grupowa formą oszczędzania. Pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia ich dla swoich pracowników, jednak ta sytuacja prawdopodobnie ulegnie zmianie już w maju 2018 roku, wraz z wprowadzeniem nowych przepisów regulujących tę kwestię. Programy działają na podstawie umowy zakładowej i umowy pomiędzy przedsiębiorstwem, a wybraną instytucją finansową. Z punktu widzenia uczestników programu najważniejsze kwestie reguluje ta pierwsza, bowiem określa m.in. formę PPE, warunki uczestnictwa i wysokość składek.

Beneficjentem może zostać każdy, kto pracuje w danym przedsiębiorstwie nie krócej niż 3 miesiące. Jedna osoba może być uczestnikiem kilku pracowniczych programów, w sytuacji, gdy jest zatrudniona w kilku miejscach. Pracodawca, jednak może prowadzić tylko jeden PPE w ramach swojej firmy. Przedsiębiorca prowadzący PPE jest zobowiązany do odprowadzania podstawowych składek, maksymalnie w wysokości 7% wynagrodzenia uczestnika. Pracownik może zadeklarować dodatkową składkę, którą to on opłaca.

W sytuacji, gdy zmieniamy miejsce pracy musimy sami zadbać o transfer środków z programu prowadzonego przez poprzedniego pracodawcę do nowego. Większe obostrzenia są związane z wypłatą środków zgromadzonych w ramach PPE. Jest to możliwe na wniosek zainteresowanego, dopiero po ukończeniu przez niego 60 lat lub 55, przy nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018