IKZE, PPE brzmi obco? Już nie!

18.06.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

Nie wiemy, co czeka nas jutro. Ba, nie wiemy nawet, co nas czeka za minutę. W przeciągu 60 sekund może wydarzyć się bardzo wiele – możemy wygrać fortunę w Lotto, możemy poznać miłość życia, ale możemy też stracić kogoś nam bliskiego. Ta nieprzewidywalność sprawia, że coraz częściej szukamy zabezpieczenia przed nieznanym jutrem.

Jako młodzi ludzie bardzo rzadko my­ślimy o odległej przyszłości. Mówiąc wprost: liczy się tu i teraz, a to, co będzie za 40 lat, jest mało istotne. Jakoś to będzie. Warto jednak już teraz zatrosz­czyć się o swoją przyszłość i żyć z poczu­ciem bezpieczeństwa oraz pewnością, że po przejściu na emeryturę będziemy mie­li za co żyć. Dlatego, jeśli chcesz zadbać o swoją przyszłość, koniecznie zapoznaj się z IKZE oraz PPE.

TRZECI FILAR EMERYTALNY

Na samym początku, zanim przejdzie­my do konkretnych planów emerytalnych, należy pokrótce scharakteryzować polski system emerytalny. Składa się on z trzech filarów:

– I filar – Zakład Ubezpieczeń Społecz­nych (ZUS)
– II filar – Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)
– III filar – Indywidualne Konto Eme­rytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytal­ne (PPE)

III filar jest dodatkowym zabezpieczeniem po tym, jak człowiek przejdzie na emeryturę.

I to właśnie trzeciemu filarowi poświęcony jest ten artykuł. IKE, IKZE oraz PPE są z założenia dobrowolne, co oznacza, że nikt nie może nas zmusić ani nakazać dołączyć do któregokolwiek z trzech powyższych programów. III filar jest dodatkowym zabezpieczeniem po tym, jak człowiek przejdzie na emerytu­rę. Zapewnia on również wyższą kwotę emerytury. Brzmi interesująco?

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest rodzajem planu, w ramach którego możemy oszczędzać samodzielnie. Można powiedzieć, że jest to takie nasze prywatne konto, na które odkładamy na dodatkową emeryturę. Założyć je może każdy, kto skończył 16 lat. No i teraz najważniejsze – gdzie założyć IKZE?

– w funduszu inwestycyjnym
– w biurze maklerskim
– w banku
– w firmie ubezpieczeniowej
– w dobrowolnych funduszach emery­talnych

Skoro podstawy mamy za sobą, czas przejść do konkretów. Rocznie na IKZE jest możliwość wpłacenia do 4% podsta­wy wymiary składki na ubezpieczenia emerytalne za rok poprzedni. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku osób pracujących na etacie będzie to 4% ich wynagrodzenia brutto z ubiegłego roku. Należy jednak pamiętać, że maksymalna roczna wpłata nie może przekroczyć 4% tzw. rocznego limitu ZUS, czyli kwoty, po­wyżej której nie są odprowadzane składki emerytalne – wynosi ona 30 średnich pensji rocznie.

1

Mówiąc o IKZE, w momencie wypłaty, nawet jeśli pieniądze zostaną przy nas do 65. roku życia, i tak nastąpi konieczność zapłacenia podatku od kapitału i zysku. Czyli tak naprawdę IKZE pozwala odro­czyć w czasie płacenie podatku. Nato­miast w momencie wypłaty po osiągnię­ciu wieku emerytalnego nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych.

Oprócz zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, z tyłu głowy należy mieć jeszcze jedną informację. Gdy postanowimy wypłacić pienią­dze, wypłata zostanie pomniejszona o dziesięcioprocentowy podatek ryczał­towy (bez względu na wynik inwestycji).

PPE

W przypadku Pracowniczych Progra­mów Emerytalnych bardzo ważną rolę odgrywa pracodawca, bo to on tworzy PPE. Pracodawca opłaca składki, potrąca­jąc je z wypłaty pracownika. Do takiego programu może przystąpić każdy pra­cownik, o ile legitymuje się odpowiednim stażem pracy (jest to określone w umowie zakładowej). Najczęściej program przybie­ra formę:

– umowy z funduszem inwestycyjnym
– umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

W praktyce PPE dzieli się na składkę podstawową oraz składkę dodatkową. To właśnie tę pierwszą zapłaci za nas pracodawca. On też deklaruje, jaki to będzie procent naszego wynagrodzenia (obecnie jest to maksymalnie 7%). Składkę dodatkową płacimy sami i również sami określamy jej wysokość.

To warto zapamiętać: Suma składek dodatkowych nie może przekraczać w cią­gu roku półtorakrotności maksymalnej wypłaty do IKE. W 2018 roku jest to kwota 13 329 złotych. Zgromadzoną sumę w PPE dostaniemy już po przejściu na emerytu­rę. Jednak nie każda firma oferuje PPE dla swoich pracowników.

Jak PPE wygląda od strony podatko­wej? Otóż również nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych, jeśli pieniądze nie zostaną wypłacone do 60. roku życia. Co ciekawe, zarówno my, jak i praco­dawca oszczędzimy na składce do ZUS, bo pieniądze wypłacone z PPE są z niej zwolnione.

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Jak widać, na rynku jest wiele moż­liwości, aby móc zadbać o swoją przy­szłość. Warto już teraz o tym pomyśleć i nie zostawić niczego na ostatnią chwilę ani nie oddawać swojej przyszłości w ręce losu. Zawsze przy wyborze najlepszej oferty należy kierować się zdrowym roz­sądkiem i tym, na czym nam najbardziej zależy. Czas poświęcony na zapoznanie się z tym, co oferuje rynek, z pewnością zwróci się w przyszłości.

Marcin Malec