Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkursy dla młodych naukowców

18.01.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Wraz z początkiem roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nowe edycje programów wspierających młodych naukowców. Składać wnioski mogą m.in. kierownicy młodych zespołów badawczych oraz doktorzy wracający z zagranicy lub po dłużej przerwie w pracy naukowej.

Program FIRST TEAM jest przeznaczony dla osób posiadających stopień doktora mniej niż pięć lat. Jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony nawet do lat dziewięciu. Co ciekawe, nie ma granicy budżetu o jaki można wnioskować. Średni pułap środków wynosi dwa miliony złotych przyznane na 36 miesięcy (3 lata). W projekt muszą być zaangażowani studenci, doktoranci bądź młodzi doktorzy, a praca nad nim powinna pochłaniać co najmniej 50 proc. etatu. FIRST TEAM ma na celu pomoc młodym naukowcom na początkowym etapie kariery, niezależnie od ich narodowości. Realizacja projektów może odbywać się w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach bądź konsorcja naukowo-przemysłowe.

HOMING powstał z myślą o tych, którzy prowadzili pracę badawczą za granicą, jednak chcieliby podjąć ją także w Polsce. Adresatami, podobnie jak w FIRST TEAM są młodzi naukowcy bez względu na obywatelstwo. Koniecznym warunkiem jest jednak, aby naukowiec pracował badawczo poza krajem co najmniej dziewięć miesięcy i przyjechał do Polski – najwcześniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku i nie później niż w momencie rozpoczęcia projektu. Maksymalna jego długość powinna wynosić dwa lata, a średni budżet to 800 tysięcy złotych. W przeciwieństwie do FIRST TEAM z programu nie mogą korzystać konsorcja. Idee i wytyczne programu POWROTY są bardzo zbliżone, jednak dotyczą osób, które wracają do badań po pracy w innych gałęziach gospodarki bądź przerwy spowodowanej rodzicielstwem. Wszystkie projekty realizowane w ramach poszczególnych programów muszą powstać we współpracy z polską lub zagraniczną jednostką naukową bądź badawczą.

Termin składania wniosków mija 5 marca. Później będą one rozpatrywane zarówno pod względem formalnym jak i naukowym przez ekspertów i recenzentów zewnętrznych. Ostatnim etapem procedury jest rozmowa z kandydatem. Budżet przeznaczony przez Fundację wynosi 37 milionów złotych – 25 mln dla programu FIRST TEAM, a dla HOMING i POWROTY łącznie 12 mln zł.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017