Europejskie programy wymian studenckich

15.01.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Najpopularniejszym międzynarodowym programem wymian jest Erasmus. To przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, które z powodzeniem integruje studentów z różnych krajów od 31 lat. Obecnie 34 państwa uczestniczą w tym programie. Zwiększona współpraca między ośrodkami akademickimi była wyrazem rozwijającej się integracji europejskiej. Jednak cały czas postawą istnienia Erasmusa jest podróżowanie młodych ludzi, którzy mieli poznawać swoich rówieśników z całej Europy. Równie ważna jest równoczesna wymiana doświadczeń naukowych, a tym samym globalne podnoszenie poziomu nauczania na szczeblu szkół wyższych.

 

Obecnie kontynuacja programu w ramach UE nosi nazwę Erasmus+, rozpoczął się w 2014 i ma trwać do 2020 roku, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013 roku. Całkowity koszt funkcjonowania ma wynieść 14,7 mld euro, aż 63% tej kwoty zostanie przeznaczona na „mobilność edukacyjną”, czyli działalność związaną z wymianami i praktykami zagranicznymi.  Powstanie Erasmusa+ jest efektem konsolidacji kilku projektów Komisji Europejskiej z zakresu edukacji, które były prowadzone od końca lat 80-tych. Szacuje się, że w trakcie siedmiu lat skorzysta z niego ok. 4 mln osób, z czego połowę będą stanowić studenci.

Studenci mogą uczestniczyć w wymianie na podst. Erasmusa+ maksymalnie na 12 miesięcy. Zaliczenia przedmiotów i osiągnięcia naukowe z okresu wymiany muszą być uznawane przez jednostki macierzyste na podstawie Europejskiego Systemu Transferu Punktów. Niestety, wybór zagranicznej uczelni jest ograniczony przez umowy podpisywane przez pierwotny wydział. Studenci mogą uczestniczyć w wymianie z placówką, z którą zostało zawarte stosowne porozumienie. Każdy ma możliwość ubiegania się o udział w wymianie, bez znaczenia jest tryb odbywanych studiów. Tym samym, na tzw. Erasmusa może pojechać uczestnik studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych.

Studentom odbywającym wymianę w ramach Erasmusa+ przysługuje stypendium, którego wartość jest sztywno określana przez Agencję Narodową na podstawie wytycznych KE. Ustalono trzy progi kwotowe, zależne od średnich kosztów życia w poszczególnych krajach. Najwyższe stypendium wynosi 500 euro miesięcznie, pozostałe o 50 i 150 euro mniej. Fundusze rozdziela macierzysta uczelnia.

Inne programy

Chociaż w obrębie wymian międzypaństwowych europejskim hegemonem jest projekt Komisji Europejskiej, nie należy zapominać o innych, mniejszych przedsięwzięciach. Warto sprawdzić, jakie umowy bilateralne, związane z mobilnością studentów, podpisała nasza uczelnia. Jednak korzystając z takiej możliwości zazwyczaj nie można liczyć na dodatkowe stypendium.

Na terenie Europy Środkowej działa program CEEPUS (ang. Central European Exchange Program for University Studies). Uczestniczy w nim 15 państw, na podstawie umowy wielostronnej. Pobyt za granicą jest dotowany przez odpowiednie biuro krajowe CEEPUS. Jednostki poszczególnych uniwersytetów łączą się w tzw. sieci, pomiędzy którymi mogą podróżować uczestnicy programu. Jeśli interesujący nas kierunek nie widnieje w zestawieniu naszego macierzystego wydziału lub instytutu to można zgłosić projekt nowej „sieci” do Polskiego Biura programu.

W naszym regionie Europy uruchomiono również tzw. Fundusz Wyszehradzki. Jego głównym celem jest ułatwienie wymiany studentom z państw grupy wyszehradzkiej, ale również państw z nią współpracujących, co daje liczbę ok. 20 krajów. Program swoim obszarem w dużej mierze pokrywa się z tym z CEEPUS. Beneficjenci projektu mogą skorzystać z wyjazdu na 5, 10 lub nawet 20 miesięcy. Twórcy wyodrębnili trzy mutacje odbywania wymian. Pierwsza jest dedykowana dla studentów spoza Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którzy chcieliby studiować w którymś z tych krajów. Kolejna dotyczy wymian w obrębie porozumienia Wyszehradzkiego, zaś ostatnia wyjazdu do „państw zaprzyjaźnionych”. W ramach Funduszu funkcjonuje kilka możliwości stypendialnych i grantowych przeznaczanych na realizację celów naukowych.

Wymiany studenckie to świetny sposób na poznanie kultury innych krajów, zdobycia znajomości, lub położenia podwalin pod przyszłą zagraniczną karierę zawodową, bądź naukową. Wszystko zależy od nastawienia względem wyjazdu. Duża część osób traktuje je jak przedłużone wakacje, a bujne życie towarzyskie staje się ich priorytetem. Nie można bagatelizować wpływu, nawet takich doświadczeń, na resztę życia. Uczelnie, władze państwowe i Unia Europejska dają studentom możliwości, których wcześniejsze pokolenia nie miały. To jak będziemy z nich korzystać zależy tylko od nas.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017