Efektywność zespołu a przywództwo

10.08.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Oprócz zaszczytów i formalnych uprawnień, lider odpowiada za efektywną pracę całego świata. Najlepsi potrafią wykrzesać ze swoich podwładnych jak największe zasoby energii przy jednoczesnym odkryciu ich ukrytych zdolności i potencjału.

Na jakie czynniki mogące wpłynąć na wydajną pracę zespołu ma wpływ jego przywódca? Jednym z najważniejszych elementów jest odpowiednia motywacja zespołu. Choć motywować się wzajemnie mogą sami członkowie zespołu, to nie ulega wątpliwości, że wiodącą rolę musi odgrywać osoba bezpośrednio wskazująca na stawiane przed zespołem cele. To ona powinna wskazać na realne profity płynące z realizacją zadań. Jednocześnie należy zadbać o racjonalny sposób motywacji – przykładowo, używanie zbyt górnolotnych słów motywacji przy opisie przyziemnych i relatywnie prostych czynności może dać groteskowy, odwrotny od zamierzonego efekt. Warto przy tym pamiętać o konieczności poszanowania życia prywatnego pracowników i spędzania czasu wolnego. Nadmierne przeciążenie pracowników może spowodować duże problemy z wydajnością.

Lider powinien umieć oceniać zdolności swoich współpracowników. Dzięki temu może jak najlepiej zadbać o ich rozwój, a dzięki temu także wzrost efektywności zespołu. Rozpoznawanie zdolności to jedna z najtrudniejszych roli stojących przed przywódcą – wymaga ciągłego monitorowania prac zespołu i odczytywania umiejętności jego członków, nawet jeśli sami nie zdają sobie sprawy z ich posiadania. Wraz z działaniem na rzecz rozwoju pracowników, lider stoi przed koniecznością zadbania o przejrzysty i sprawiedliwy system kar i nagród. Źle dobrane awanse mogą zdemotywować zespół, a także osłabić jego potencjał.

Lider przedsięwzięcia jest również odpowiedzialny za podział zespołu na podgrupy i wykreowanie szefów niższego szczebla. Podział jakiego dokonuje jest o tyle ważny, że może przyczynić się do konfliktów bądź efektu synergii. Natomiast obciążenie jednego podzespołu nadmiarem obowiązków kosztem innych może rozsadzać grupę od środka. Warto zdawać sobie z tego sprawę.

Innym ważnym zadaniem dobrego lidera jest szybkie łatanie ewentualnych braków kadrowych czy sprzętowych wewnątrz instytucji. Choć rozbudowane działy HR czy zaopatrzenia mogą pełnić tutaj istotne funkcje analityczno-doradcze, to ostatecznie właśnie szef musi dbać o dobre skomponowanie zespołu i wiedzieć jakich cech osobowych i kompetencji najbardziej potrzebuje. To on również finalnie jest odpowiedzialny za rotację czy ewentualne odmłodzenie kadry, a także znalezienie zastępstw w razie dłuższych przerw dotychczasowych pracowników (spowodowanych np. urlopem macierzyńskim) czy też odejść.

Efektywność zespołu w znacznym stopniu zależy również od wypracowania odpowiedniej taktyki i strategii, na które przemożny, a wręcz kluczowy wpływ ma osoba zarządzająca. Co więcej, w dużej mierze to ona ma też w ramach swoich kompetencji wypracowywać innowacje i wdrażać nowe trendy uważnie obserwując branżę. Jeśli lider potrafi wywiązywać się z tych obowiązków, niewątpliwie będzie stanowił inspirację dla swoich podwładnych.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019