Działanie NIP i REGON

18.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Oprócz Powszechnego Systemu Ewidencji Ludności, państwo posługuje się również szeregiem innych rejestrów. Stosunkowo często używane są również numery REGON i NIP. Czemu służą?

Numer Identyfikacji Podatkowej został wprowadzony w 1995 roku. Zgodnie ze swą nazwą, musiał go posiadać każdy podatnik w Polsce – w tym również osoby fizyczne i wszystkie inne podmioty prawne. Był zatem używany także podczas rozliczeń PIT.  Od 2011 roku jego powszechność użytkowania jednak znacznie zmalała – od tego momentu osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są identyfikowane przy użyciu numeru PESEL. Nie oznacza to jednak, że NIP całkowicie zatracił swą funkcję. Wciąż posługują się nim podmioty prowadzące działalność gospodarczą, opłacają VAT czy płatnicy składek ubezpieczeniowych. Na każdy podmiot przypada tylko jeden NIP niezależnie od rodzaju i formy opłacanych podatków. Nadawany jest na wniosek zainteresowanego, przez naczelnika urzędu skarbowego na obszarze którego działa dana instytucja. Możliwe otrzymanie go np. poprzez wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wydanie numeru jest bezpłatne i trwa do 14 dni, jednak osoby fizyczne mogą liczyć na znacznie szybsze otrzymanie decyzji. NIP składa się z dziesięciu cyfr, z których pierwsze trzy oznaczają urząd skarbowy, który jest odpowiedzialny za jego nadanie. Ostatnią zaś jest tzw. cyfra kontrola pozwalająca sprawdzić czy dany NIP jest prawidłowy.

Innym istotnym dla gospodarki jest numer REGON, którego nazwa pochodzi od Rejestru Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Został utworzony w 1995 roku. Pomaga on w zbieraniu dokładnych danych na temat przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski. Taki numer zobowiązane są posiadać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne takich podmiotów. Numer REGON jest przyznawany automatycznie na podstawie wniosku złożonego w CEIDG. W przypadku podmiotów nieobjętych jednak tą formą (np. organizacje pozarządowe) REGON otrzymywany jest automatycznie po wpisaniu do KRS. REGON składa się zazwyczaj z dziewięciu cyfr. Pierwsze dwie to oznaczenie województwa, ostatnią również jest cyfra kontrolna. Jednostki lokalne posiadają natomiast czternastocyfrowy REGON w skład którego wchodzi dziewięć cyfr jednostki macierzystej.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018