Co to jest i jak działa czynny żal?

25.10.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

pixabay.com

Instytucja czynnego żalu może zapobiec przykrym konsekwencjom płynącym z przekroczenia terminów czy popełnionych pomyłek w zakresie deklaracji podatkowych czy opłacenia podatków. W jakich sytuacjach i pod jakimi warunkami można z niego skorzystać?

 

Złożenie deklaracji podatkowej po wyznaczonym terminie, niezapłacenie wymaganej kwoty podatku wskazanie zbyt wysokich kosztów uzyskania przychodu bądź inne przewinienia względem Urzędu Skarbowego nie muszą wiązać się z karami finansowymi z jego strony. Zgodnie z art. 16 kodeksu karnego skarbowego „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Przepis daje zatem dużą szansę uniknięcia nieprzyjemności, jednak jest obostrzone pewnymi warunkami. Oprócz ujawnienia okoliczności popełnienia czynu i ewentualne powiązane z nim osoby, ważny jest również czas przyznania się do czynu. Jeśli trwa już postępowanie kontrolne urzędu skarbowego lub gdy ma już niezbędne dokumenty świadczące o popełnionym nadużyciu, czynny żal nie zostanie uznany i nie powstrzyma organów państwowych przed wymierzeniem stosownej kary.

Wpływ na skuteczność czynnego żalu ma wpływ także rodzaj popełnionego czynu. Osoba nakłaniająca do przestępstwa bądź kierująca czynem zabronionym nie będzie objęta tym przywilejem. W podobnej sytuacji znajdzie się organizator grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, chyba że czynny żal złożą wszyscy jej członkowie. Co więcej, aby czynny żal mógł być uznany konieczne jest uregulowanie wszystkich należności z odsetkami włącznie, w wyznaczonym przez urząd terminie. Oczywiście konieczne jest również zaniechanie popełniania niedozwolonego czynu.

Stosowne zawiadomienie może być ustne (koniecznie wraz z wpisem do protokołu), jednak zalecana jest forma pisemna. Można przekazać dokument osobiście bądź drogą pocztową. Pismo powinno być skierowane do danego urzędu skarbowego, zawierać dane osoby składającej czynny żal, okoliczności popełnionego czynu i wskazywać na ewentualnych współsprawców bądź ich brak. W dokumencie należy również potwierdzić uregulowanie należności i złożyć własnoręczny podpis. Warto pamiętać, że od decyzji urzędu dotyczącej uznania bądź nieuznania czynnego żalu nie przysługuje żadna droga odwoławcza.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018