Dane wrażliwe – co to jest, jak ich strzec

09.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Specyficzną częścią danych osobowych są tzw. dane wrażliwe. Z racji swej szczególnej roli powinny zostać one otoczone specjalną ochroną ze strony zarówno ich posiadaczy, jak i przede wszystkim instytucji, które je otrzymują.

Dane wymagające szczególnej ochrony zostały uwzględnione przez ustawodawcę już w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Wymienione i rozszerzone zostały również w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Fakt, iż współcześni prawodawcy przywiązują tak wielką wagę do tychże danych świadczy o ich priorytetowych właściwościach, a także wskazuje na fakt, iż instytucje będące w posiadaniu ich są zobowiązani do nadzwyczajnych działań w zakresie ich ochrony. Wyciek tak istotnych informacji może w dużym stopniu zagrozić bezpieczeństwu i prywatności osób, których dotyczą.

Jakie dane osobowe wchodzą w skład tych wrażliwych? Zgodnie z artykułem 9 RODO są to informacje ujawniające:

  • Pochodzenie rasowe lub etniczne
  • Poglądy polityczne
  • Przekonania religijne i światopoglądowe
  • Przynależność do związków zawodowych
  • Dane genetyczne i biometryczne umożliwiające identyfikację osoby
  • Dane dotyczące zdrowia, seksualności czy orientacji seksualnej

Można więc stwierdzić, że są to w dużej części informacje niewykorzystywane na co dzień w urzędach czy miejscu pracy, dotyczą bowiem sfery nad wyraz osobistej i prywatnej. W związku z tym co do zasady zabronione jest przetwarzanie tego typu danych osobowych.

Istnieje jednak szereg uzasadnionych wyjątków od tej reguły. Podstawowym jest wyrażenie wyraźnej zgody właściciela danych. Innym odstępstwem jest sytuacja w której przetwarzanie jest konieczne do odpowiedniego zabezpieczenia społecznego, żywotnych interesów oraz ochrony zdrowia zarówno osoby której dane dotyczą, jak i ogółu społeczeństwa (np. przy zagrożeniu epidemiologicznym).

Można też przetwarzać dane, które zostały już w oczywisty sposób upublicznione wcześniej lub gdy ich przetwarzanie następuje w ramach wymiaru sprawiedliwości bądź jest wykorzystywane do celów naukowych i historycznych, jeśli są odpowiednio zabezpieczone.

Dane wrażliwe z racji swej specyfiki powinny być bardziej strzeżone niż zwykłe dane osobowe. Zalecana jest zatem ostrożność przy podpisywaniu zgód na ich przetwarzanie i powierzenie tego zadania jedynie zaufanym podmiotom.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018