Co powinno się znaleźć w biznesplanie?

23.06.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Każdy start-up zaczyna się od pomysłu. Bez idei, która napędza twórców, nie może być mowy o wyróżniającym się na rynku nowym przedsiębiorstwie. Jednak kluczową kwestią dla rozwoju lub nawet istnienia start-upu jest dokładne i rzetelne zaplanowanie kolejnych działań, rozpoznanie naszego otoczenia i zidentyfikowanie zagrożeń. Na wstępnym etapie niezbędny jest biznesplan, który pozwoli spojrzeć przedsiębiorcy w obiektywny sposób na swoje przedsięwzięcie.

 

Biznesplan powinien rozpoczynać się od streszczenia. Jest to rodzaj podsumowania pracy, w którym są zawarte najważniejsze kwestie z całego dokumentu. Potencjalny inwestor w pierwszej kolejności przeczyta właśnie ten fragment, który staje się wizytówką firmy. Następnie należy scharakteryzować swoje przedsiębiorstwo oraz produkt lub usługę, którą będziemy oferować klientom. W tej sekcji planu, powinniśmy zawrzeć kluczowe informacje dotyczące rozwijanej przez nas firmy tj. nazwa, forma prawna, dane teleadresowe (o ile już posiadamy), właściciele i kierownictwo, ale również te dotyczące cech wyróżniających produkt/usługę, wymagane patenty i certyfikaty, technologię wykorzystywaną przy produkcji i kanały dystrybucji. Prywatne fundusze inwestycyjne i banki często zwracają szczególną uwagę na doświadczenie i sylwetki ludzi związanych z danym przedsięwzięciem. W związku z tym nie należy podchodzić do tego fragmentu analizy z mniejszą dbałością o szczegóły. Chwalenie się swoimi wcześniejszymi sukcesami może być pozytywnym sygnałem dla potencjalnego inwestora.

Kolejnym krokiem jest dogłębna analiza otoczenia, w którym start-up ma funkcjonować. Dokładna charakterystyka rynku pozwala na przewidzenie, jakie szanse i zagrożenia wiążą się z danym rodzajem działalności. Poznanie konkurencji jest fundamentalnym zagadnieniem dla oszacowania konkretnych możliwości zysków i strat. W tej materii warto posiłkować się danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki poparte urzędowym autorytetem są dobrze widziane zarówno przez fundusze państwowe, jak i prywatne, a dodatkowo możemy być spokojni o ich wiarygodność. W biznesplanie powinna znaleźć się analiza firmy pod względem marketingowym. Użytecznym i jednym z najpopularniejszych schematów zbierania tego typu danych jest tzw. MarketingMix. W opracowanej przez E. J. McCarthy’ego koncepcji bierze się pod uwagę cztery czynniki. Od angielskiego nazewnictwa ten rodzaj analizy określa się mianem „4P”, na, co składa się: produkt (product), cena (price), dystrybucja (place) i promocja (promotion).

Bardzo ważnym elementem biznesplanu jest analiza finansowa. Szczególnie prywatne instytucje finansowe zwracają uwagę na ten element, co wynika z ich czysto komercyjnej działalności, w odróżnieniu np. od funduszy europejskich. Z drugiej strony pieczołowicie przygotowana analiza finansowa jest odpowiedzią na pytanie, czy warto dalej inwestować w start-up, który stworzyliśmy. Aby uzyskać pewną odpowiedź powinniśmy uwzględnić podstawowe informacje, czyli: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów środków pieniężnych. Ponadto musimy określić źródła, z których nasza działalność będzie finansowana i procent zwrotu zainwestowanego kapitału. W podawanych wyliczeniach warto zawrzeć także szacowany próg rentowności (kiedy to przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa). Próg rentowności pozwoli zidentyfikować punkty krytyczne przedsiębiorstwa.

Całą analizę kończy podsumowanie, w którym należy zawrzeć najsilniejsze punkty przedstawionej przez nas analizy. To jest miejsce na podkreślenie, dlaczego uważamy, że start-up ma szansę przynosić dochody i warto go zrealizować. Można się odnieść zarówno do prognoz finansowych, jak i doświadczenia oraz zaangażowania właścicieli i pracowników. Warto dodać, że większość banków nie publikuje wzorów biznesplanów, które są przez nich akceptowane. Inaczej jest ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, dokument przedstawiony odpowiedniemu urzędowi musi być zgodny z wytycznymi programu, z którego przedsiębiorca chce skorzystać.

Źródła:

-http://www.pfp.com.pl/fmeuo_jak_napisac_biznes_plan.htm

-A.Jabłoński, Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu, [w:] Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH

-http://www.edufin.pl/index.php