Alternatywne drogi kariery po studiach prawniczych cz. XIII – nauczyciel przedmiotów prawnych i administracyjnych

25.09.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Interesującą ścieżką kariery zawodowej dla absolwenta jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo”– choć bez wątpienia nie dla wszystkich – jest wykonywanie zawodu nauczycielskiego w szkołach ponadpodstawowych jak i policealnych.

 

Pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela posiada osoba mająca wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć dydaktycznych) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Jako wykształcenie kierunkowe należy w tym zakresie rozumieć posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku „prawo”, zakończonego uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Jeśli chodzi o przygotowanie pedagogiczne, to w tym przypadku istotne jest ukończenie 3-semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku o tak brzmiącej nazwie.

To ostatnie pełni zwłaszcza nader ważną funkcję przed rozpoczęciem wykonywania zawodu nauczyciela, z uwagi na fakt nabycia przez absolwenta takowych studiów wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz metod nauczania przedmiotów prawnych w szkolnictwie (takich jak: wykład, metoda „kazusowa”, praca z tekstem źródłowym, wycieczka edukacyjna, dyskusja czy też np. symulacja rozprawy sądowej).

Prawnik z przygotowaniem pedagogicznym posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z różnorodnych przedmiotów realizowanych np. na kierunku technik ekonomista („podstawy prawa” – przedmiot zawodowy kształcenia teoretycznego), czy kierunku technik administracji („podstawy prawa pracy”, „podstawy prawa cywilnego”, „podstawy prawa administracyjnego” – przedmiotów teoretycznych, czy też np. „postępowania w administracji” – przedmiotu w kształceniu zawodowym praktycznym).

Dydaktycznie prawnicy mogą też znaleźć zatrudnienie w szkołach prowadzących kształcenie na kierunku technik archiwista, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie w programach kształcenia występują przedmioty, takie jak: „prawo archiwalne”, „podstawy prawa pracy” itp.

Wykonywanie zawodu nauczycielskiego przez osobę posiadającą wykształcenie prawnicze może być też atrakcyjnie chociażby z tego punktu widzenia, że prowadzenie zajęć dydaktycznych może być realizowane w niepełnym wymiarze czasu pracy (niepełny etat – umowa o pracę na część etatu), bądź też w ramach zatrudnienia cywilnoprawnego (umowa zlecenia), co przy dobrej organizacji własnych obowiązków zawodowych umożliwia wykonywanie przez nauczyciela również pracy zawodowej np. w organach administracji publicznej, administracji sądowej czy innych instytucjach stosujących obowiązujące prawo.

Praca nauczycielska daje też satysfakcję, która dla niektórych osób – zwłaszcza tych posiadających predyspozycje pedagogiczne – może być nie do przecenienia przy wyborze swojej ścieżki kariery zawodowej. Każdy bowiem uczeń szkoły ponadpodstawowej czy słuchacz szkoły policealnej znajduje się w sferze oddziaływania regulacji prawnych jak i – prędzej czy później – w swoim życiu spotka się z różnymi sytuacjami, w których orientacja w regulacjach prawnych będzie nieodzowna, a przecież nieznajomość prawa szkodzi i nikt nie może usprawiedliwiać się brakiem jego znajomości (łac. ignorantia iuris nocet)…

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019