Alternatywne drogi kariery po studiach prawniczych cz. III – aplikacja kuratorska

18.04.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Ciekawą opcją (choć nietypową) dla absolwentów studiów prawniczych wydaje się być podjęcie trudnej profesji kuratora sądowego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2011 r. o kuratorach sądowych, przedstawiciele tego zawodu wykonują określone prawem zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym jak i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 

Potencjalne miejsca, w których kuratorzy sądowi (zawodowi) mogą wykonywać swoją pracę to: wszelkie miejsca pobytu ich podopiecznych a także np. zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i leczniczo-rehabilitacyjne. Aby zostać mianowany kuratorem sądowym, trzeba spełnić następujące warunki ustawowe:

– być obywatelem polskim i w pełni korzystać z praw cywilnych i obywatelskich,

– posiadać nieskazitelny charakter,

– być zdolnym – biorąc uwagę stan zdrowia – do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,

– ukończyć wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych (wobec powyższego posiadanie tytułu zawodowego magistra uzyskanego w wyniku ukończenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” może być podstawą do ubiegania się o wykonywanie tego zawodu),

– odbycie aplikacji kuratorskiej,

– uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie kuratorskim.

Aplikacja kuratorska trwa 1 rok. Zgodnie z przepisami ustawy, prezes sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego, zatrudnia aplikanta kuratorskiego na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, uwzględniając możliwość jej rozwiązania przed upływem terminu. Ustawa określa również cele aplikacji kuratorskiej, jakimi są:

– praktyczne zapoznanie aplikanta z organizacją i działalnością sądu, zakładów dla nieletnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-terapeutycznych oraz zakładów penitencjarnych,

– teoretyczne oraz praktyczne zaznajomienie aplikanta z zadaniami kuratora sądowego,

– pogłębienie wiedzy aplikanta z zakresu metodyki pracy kuratorskiej,

– sprawdzenie przydatności aplikanta do wykonywania zawodu kuratora.

Aplikant kuratorski podczas trwania aplikacji pozostaje pod patronatem kuratora zawodowego wyznaczonego przez kierownika zespołu kuratorskiego. Aplikant kuratorski składa egzamin kuratorski przed komisją egzaminacyjną, którą powołuje prezes sądu okręgowego. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej , w miesiącu poprzedzającym upływ okresu aplikacji. Składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Zgodnie z przepisami ustawy, egzamin pisemny polega na opracowaniu analizy akt sprawy oraz przygotowaniu stosownego wniosku procesowego lub innego pisma, którego przygotowanie należy do zadań kuratora sądowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (zdawanego wcześniej). Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie znajomości metodyki pracy kuratora sądowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawnych dotyczących działalności kuratorów sądowych oraz innych wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Zawód kuratora sądowego należy traktować za trudny, ale mogący dać potencjalnemu absolwentowi studiów prawniczych wiele satysfakcji z wykonywanej pracy. Bez wątpienia jest to również zawód bardzo potrzebny w obecnych realiach społecznych.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019