Alternatywne drogi kariery po studiach prawniczych cz. I – aplikacja legislacyjna

05.03.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

W XXI w. znacznie wzrosła w Polsce liczba absolwentów 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo”. Powyższe z jednej strony spowodowane jest zwiększaniem już pod koniec lat 90-tych XX w. liczby miejsc na studiach (zwłaszcza zaocznych) w uczelniach publicznych, jak i uruchamianiem kształcenia na studiach prawniczych przez liczne uczelnie niepubliczne.

 

Sytuacja ta daje absolwentowi studiów na kierunku „prawo” swego rodzaju pretekst do znalezienia dla siebie innej, alternatywnej niejako – wobec tzw. klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, adwokat, czy radca prawny – ścieżki kariery zawodowej, która może zaowocować podjęciem ciekawej pracy, jak również służyć rozwojowi osobistemu.

Jedną właśnie z alternatywnych dróg kariery po studiach prawniczych jest ukończenie aplikacji legislacyjnej a w konsekwencji wykonywanie zawodu legislatora. Szczegółowe kwestie dotyczące odbywania aplikacji legislacyjnej reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Aplikacja ta dedykowana jest urzędnikom zatrudnionym w administracji państwowej, którzy uczestniczą w procesie tworzenia prawa. Jej celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności jej uczestników, nauczenie ich właściwego procesu tworzenia prawa, co w założeniu ma przyczynić się do zwiększenia poprawności formalnej i merytorycznej stanowionego prawa.

Aplikacja legislacyjna rozpoczyna się we wrześniu każdego roku kalendarzowego, trwa 10 miesięcy i jest prowadzona przez Rządowe Centrum Legislacji. Obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, zajęcia z patronami oraz egzamin kończący aplikację.

Przedmiotem zajęć podczas aplikacji są m. in.: procedura prawodawcza, wybrane problemy legislacyjne podstawowych gałęzi prawa, wpływ zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego na proces tworzenia prawa w Polsce, harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, język prawny i prawniczy, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe. Przedmiotem ćwiczeń oraz zajęć odbywanych z patronem jest w szczególności z kolei nabycie umiejętności opracowywania projektów aktów prawnych czy też projektów założeń projektów ustaw.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji określa limit przyjęć na aplikację legislacyjną i podaje go do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej RCL nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej precyzuje warunki, które należy spełnić, aby móc zostać na nią przyjęty. Są one następujące: posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego i:

– bycie członkiem korpusu służby cywilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej lub,

– bycie urzędnikiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych lub,

– bycie żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służby lub pracownikiem samorządowym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wyrazić zgodę na udział w aplikacji osoby posiadającej wykształcenie prawnicze zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, innej niż wyżej wskazane.

W procedurze naboru na aplikację brane są pod uwagę:

– liczba lat pracy kandydata (w tym lat pracy związanej z tworzeniem prawa),

– potrzeby podmiotów kierujących na aplikację.

Aplikacja legislacyjna kończy się egzaminem. Po jego zdaniu z wynikiem pozytywnym, Prezes Rządowego Centrum Legislacji wydaje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji legislacyjnej. Wydaje się, iż aplikacja ta jest atrakcyjną drogą do uzyskania ciekawego zawodu, choć niestety istotnym jej mankamentem jest fakt jej ograniczonego dostępu (przeznaczona jest dla określonych kategorii osób już pracujących).

Być może warto byłoby w przyszłości przeanalizować możliwość otwarcia jej również dla absolwentów studiów prawniczych bezpośrednio po ukończeniu przez nich studiów – tak jak ma to miejsce w przypadku dostępności aplikacji prowadzących do wykonywania „klasycznych” zawodów prawniczych.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019