Wpływ Polskiej Komisji Akredytacyjnej na jakość kształcenia

06.03.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Znakomita większość uczelni stawia sobie za cel ciągłe podnoszenie poziomu nauczania. Trudno zatem wyobrazić sobie współczesną naukę bez instytucji, która dokonywałaby regularnej oceny jakości kształcenia. W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za ocenę szkół wyższych jest Polska Komisja Akredytacyjna.

 

Misja PKA

Głównym jej celem jest dbanie o jakość kształcenia. Co należy przez to rozumieć? Chodzi o różnorakie działania: pilnowanie standardów wytyczonych dla szkół wyższych i wspomaganie ich w procesie polepszania jakości kształcenia. Działania PKA mają zatem pośrednio doprowadzać do zwiększenia szans absolwentów uczelni na rynku pracy, podwyższenia konkurencyjności polskich uczelni i rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce. Instytucja stawia sobie za cel także budowę ogólnej „kultury jakości”. Cel ten stara się realizować poprzez tworzenie analiz, przeprowadzanie szkoleń i upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących jakości kształcenia.

Do zadań PKA należy także wyrażanie opinii w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Chodzi m. in. o zajmowanie stanowiska w sprawie wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych, a także w zakresie spełniania warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Może też wydawać opinię w innych kwestiach przedstawionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co podlega ocenie?

To Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadza oceny uczelni i ich wizytacje. Podstawowym typem oceny jakiemu podlegają szkoły wyższe jest cykliczna ocena programowa. Dotyczy ona wielu aspektów działalności ocenianej instytucji. Podstawowe, lecz nie jedyne kryteria brane pod uwagę przy ocenie są wskazane w ustawie.

Przy dokonywaniu oceny programowej, PKA uwzględnia programy studiów i standardy kształcenia; kadrę dydaktyczną i naukową; infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji programu studiów; współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym; umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie uczenia się. Po sprawdzeniu jak uczelnia funkcjonuje w poszczególnych obszarach, PKA może wydać ocenę pozytywną lub negatywną. Jeżeli uczelnia poprzez swoje działania uniemożliwia bądź utrudnia ocenę, to grozi jej otrzymanie oceny negatywnej. Werdykt PKA ma niebagatelne znaczenie. Negatywna ocena może wiązać się nawet z koniecznością zaprzestania przez uczelnię nauczania na kierunku objętym negatywną oceną.

Jeżeli uczelnia posiada wyłącznie pozytywne oceny programowe, może poddać się ocenie kompleksowej. Ocena kompleksowa nie jest jednak li tylko oceną aktualnego stanu uczelni, jak dzieje się to w przypadku oceny programowej. Jest za to nastawiona na zrecenzowanie działań szkoły wyższej w zakresie zapewniania jakości kształcenia. W przypadku tej kategorii recenzji nie wystawia się ocen negatywnych.  Ocena kompleksowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej lub odmową wydania takiej oceny.

Jakość ma znaczenie

Szkoły wyższe są naturalnie zainteresowane w uzyskiwaniu pozytywnych ocen. Zatem jeżeli uczelnia cechuje się wysoką jakością kształcenia potwierdzoną przez niezależną instytucję, to znaczy, że warto wziąć tę uczelnię pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze swojej Alma Mater. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że nie zawiedziemy się na jakości prezentowanej tam nauki.

 

Źródło: www.pka.edu.pl/, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Piotr Znojek

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019