Politechnika Wrocławska chce ocalić 40 tysięcy fotografii

16.08.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Uczelnie techniczne też mogą przyczyniać się do krzewienia historii. Tak robi Politechnika Wrocławska, w której trwają pracę nad cyfrowym zapisem starych fotografii przedstawiających m.in. zabytki budownictwa czy techniki.

Blisko 40 tys. klatek przedstawiających m.in. zabytki budownictwa przemysłowego,
historyczne plany miast oraz zabytki techniki i przemysłu liczy zbiór negatywów, który
jest obecnie digitalizowany w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Digitalizowany jest zbiór nie tylko klisz mało- i średnioobrazkowych, lecz także cennych i
najstarszych negatywów szklanych oraz dokumentacja towarzysząca kliszom.
Wszystkie materiały pochodzą z zasobów Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej.

– Jeśli chodzi o negatywy, to w sumie kolekcja liczy ok. 39 tys. klatek, natomiast
samych opisów jest ok. 35 tys. Zbiór jest efektem prowadzonych prac badawczych i
praktyk studenckich nadzorowanych przez pracowników naszej uczelni – tłumaczy Piotr
Pinkawa, kierownik projektu z Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów CWiNT
PWr.
Sporządzana i gromadzona od lat pięćdziesiątych XX wieku dokumentacja fotograficzna
przedstawia m.in. zabytki budownictwa przemysłowego, zabytki techniki i przemysłu,
zabytki architektury, badania architektoniczne, historyczne plany miast, pomiary
inwentaryzacyjne i reprodukcje ikonografii.
W zbiorach znalazły się obiekty z terenu Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego
Śląska oraz Wrocławia. Są to materiały o szczególnej wartości, ponieważ stanowią
jedyną dokumentację wielu zabytków, z których część w ciągu ostatnich czterdziestu
lat została zniszczona lub wyburzona.
Dzięki prowadzonym pracom zapewnione zostanie bezpieczne, długoterminowe
przechowywanie i archiwizacja zasobu w postaci cyfrowej, a w kolejnym etapie –
umożliwienie szerokiego dostępu do dokumentacji fotograficznej zabytków, badań oraz
pomiarów inwentaryzacyjnych w Internecie.

Po zakończeniu projektu zbiory zostaną przekazane do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
– Planujemy także rozszerzenie projektu o digitalizację kolejnych materiałów związanymi
z negatywami. Osobną inicjatywą będzie także projekt związany z udostępnieniem zbioru
dla wszystkich zainteresowanych – dodaje kierownik.
Projekt pod nazwą „Digitalizacja dokumentacji fotograficznej z zakresu historii
architektury, historii sztuki, kartografii i historii techniki ze zbiorów Politechniki
Wrocławskiej” ma się zakończyć w październiku 2017 r. i jest finansowany ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą
naukę.