Środki trwałe – o czym musimy wiedzieć prowadząc działalność gospodarczą? Cz.2 Przyjęcie środka trwałego i jego wartość początkowa

28.11.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Środki trwałe należy odpowiednio ewidencjonować. Konieczne jest prowadzenie odpowiedniego rejestru składników majtku, do którego wprowadzamy środki trwałe za pomocą Dokumentu OT.

 

Taki dokument, potwierdzający przyjęcie rzeczy do użytkowania powinien zawierać elementy określone w przepisach o dowodach księgowych oraz dane wynikające z praktyki księgowej, czyli:

 • nazwę i adres jednostki wystawiającej;
 • numer ewidencyjny dokumentu wraz z datą wystawienia;
 • nazwę środka trwałego;
 • charakterystykę środka trwałego;
 • wartość składnika majątku;
 • stawkę amortyzacji;
 • symbol KŚT;
 • numer inwentarzowy;
 • numer i datę dowodu dostawy;
 • przeznaczenie środka trwałego i miejsce jego użytkowania,
 • podpisy osoby (zespołu osób), które przyjmują środek trwały w użytkowanie

Bardzo ważne jest, aby prawidłowo ustalić wartość początkową środka trwałego który stanowi punkt wyjścia do odciążeń podatkowych. Za wartość początkową środków trwałych uznaje się:

 • cenę nabycia – jeżeli odpłatnie nabywamy składnik majątku – ustalamy jako sumę ceny środka trwałego, kosztów bezpośrednich z nim związanych oraz koszt wprowadzenia składnika majątku do użytkowania / obrotu;
 • cenę nabycia – w przypadku częściowo odpłatnego nabycia – powiększoną o wartość przychodu z tytułu świadczenia w naturze (wartość początkowa = cena nabycia + wartość obniżona);
 • koszt wytworzenia – w razie wytworzenia środka trwałego, we własnym zakresie;
 • wartość rynkową z dnia nabycia – kiedy nabywamy środek trwały w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób (chyba, że w zawartej umowie została określona wartość w niższej wysokości);
 • ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej – otrzymując majątek w związku z likwidacją osoby prawnej (o ile wcześniej nie został wniesiony do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). W przypadku nabycia środka trwałego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną jego wartość początkową stanowi;
 • wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany (odpowiednio zasadę tę stosuje się w przypadku składnika majątku wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną przez wspólnika, która składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki);
 • wartość wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany (odpowiednio zasadę stosuje się w przypadku składnika majątku wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną przez wspólnika, która składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki,
 • wartość rynkowa – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie;

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018