Oferty

Staże, praktyki, stypendia

XIX edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie IPiSS

Konkursy

28 września 2017

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nychPatronat nad uroczys­toś­cią wręczenia nagród sprawuje Min­is­ter Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich i dok­tors­kich. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych.

 

Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

 

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2016 i 2017, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami, ufun­dowanymi przez Min­is­tra Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej.

 

głosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 15 października 2017 r

Miejsce praktyk
Polska

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xix