Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Stypendia artystyczne w Warszawie

Stypendia

15 września 2017

Stypendia m.st. Warszawy dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami przyznawane są na okres 6 lub 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok realizacji projektu stypendialnego

 

Miejsce praktyk
Polska
Wymagania

Do wniosku należy dołączyć:

  • 1. portfolio lub dokumentację twórczości – np. wydruki lub kserokopie: katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów (synteza do 20 stron formatu A4), płyty CD i DVD z nagranymi koncertami, występami, slajdami;
  • 2. a) co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy projekt, związku twórczego, przedstawicieli instytucji kultury, opiekuna artystycznego lub organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym. Rekomendacje muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę wystawiającą dokument;
    b) rekomendacje należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu, będącym załącznikiem nr 4 do uchwały. Dopuszcza się przedstawienie kserokopii lub skanu rekomendacji pod warunkiem poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez osobę składającą wniosek o stypendium;
    c) nie będą akceptowane rekomendacje wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków stypendialnych;
  • 3. w przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.
  • 4. podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.