Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Program badań naukowych „Kościuszko”

Granty

26 lipca 2017

Do 31 sierpnia 2017 roku można składać wnioski w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych pn. „KOŚCIUSZKO”.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być wspólnie:
1)uczelnia lub instytut badawczy – nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej lub wojskowy szpital kliniczny w konsorcjum z uczelnią lub instytutem badawczym nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej, zwana dalej „podmiotem”;
2)naukowiec, który spełnia łącznie na stępujące wymagania:
a)posiada stopień naukowy co najmniej doktora lub tytuł naukowy,
b)posiada lub posiadał obywatelstwo polskie,
c)przez co najmniej 9 miesięcy prowadził badania naukowe (badania naukowe
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki) w zagranicznym ośrodku naukowym,
d)wyraża wolę powrotu do Polski i kontynuowania pracy naukowej w podmiocie, lub deklaruje chęć współpracy z danym podmiotem, nie krótszej niż 3 lata, zwany dalej „naukowcem”

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na projekty badawcze, o czasie trwania do 36 m-cy.

Miejsce praktyk
Polska

Więcej informacji na stronie MON oraz w Regulaminie.