Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Specjalista do spraw budżetu państwa w Wydziale Zdrowia i Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Finansowania Sfery Budżetowej

Oferty pracy

30 listopada 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko – Specjalista do spraw budżetu państwa w Wydziale Zdrowia i Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Finansowania Sfery Budżetowej

 

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków i dochodów budżetu państwa w
  ochronie zdrowia oraz uczestniczenie w pracach związanych z realizacją (w
  tym przygotowywaniem projektów decyzji Ministra Rozwoju i Finansów) i
  sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej w zakresie koordynowanego
  działu i finansowanych części budżetowych.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu projektów decyzji Ministra Rozwoju i
  Finansów w ramach wykonywania budżetu państwa wprowadzających zmiany
  w budżecie.
 • Branie udziału w opiniowaniu, analizowaniu projektów aktów prawnych,
  strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu systemu ochrony zdrowia.
 • Uczestniczenie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących wydatków
  budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia oraz
  działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a także przygotowywaniu
  na ich podstawie wycinkowych, tematycznych analiz ekonomicznych i
  projektów odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z resortów i od
  parlamentarzystów z zakresu prowadzonych spraw.
 • Współuczestniczenie w prezentowaniu stanowiska Ministerstwa Finansów w
  zakresie prowadzonych spraw podczas uzgodnień międzyresortowych,
  posiedzeń Komisji Prawniczych i komisji parlamentarnych.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu i opiniowaniu materiałów przedkładanych na
  posiedzenia Komisji Sejmowych i Senackich oraz na posiedzenia Rady
  Ministrów, Komitetów Rady Ministrów w zakresie prowadzonej problematyki.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze planowania budżetowego lub w
  zakresie legislacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie
  standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe