Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH I KONTROLI

Oferty pracy

30 listopada 2017

Bank PKO BP poszukuje kandydata na stanowisko SPECJALISTA DS. POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH I KONTROLI w Gdyni

Miejsce praktyk
Gdynia
Obowiązki

•opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Banku dotyczących postępowań wyjaśniających oraz ich wdrażanie i dokonywanie przeglądu ich funkcjonowania,
•identyfikacja zagrożeń oraz minimalizacja ich skutków,
•organizacja i koordynacja realizowanych postępowań wyjaśniających w Banku,
•prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia bądź podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa zasobów chronionych Banku lub powstania szkody w mieniu Banku w związku z prowadzoną przez Bank działalnością,
•wykrywanie i reagowanie na przypadki naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa, ustalanie ich sprawców lub osób odpowiedzialnych oraz podejmowanie działań zmierzających do usunięcia ich skutków,
•organizacja, koordynacja oraz realizacja czynności kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa zasobów chronionych Banku,
•organizacja i realizacja czynności kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa informacji i zasobów systemów informatycznych podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczonych przez nie usług,
•organizacja oraz koordynacja współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie bezpieczeństwa Banku, w tym w zakresie ujawnionych działań przestępczych,
•udział w tworzeniu rozwiązań antyfraudowych,
•gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Banku, o podmiotach zewnętrznych, z którymi Bank zawarł lub zamierza zawrzeć umowy,
•budowanie świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników Banku oraz motywowanie do pożądanych zachowań w reakcji na incydenty,
•opracowywanie okresowych raportów i sprawozdań w zakresie prowadzonych postępowań wyjaśniających i kontroli,
•udział w projektowaniu przepisów wewnętrznych Banku oraz umów związanych z działalnością Zespołu,
•merytoryczne przygotowywanie szkoleń z zakresu działania Zespołu,

Wymagania

•wykształcenia wyższego –  preferowane kierunki: bezpieczeństwo, prawo, bankowości i finanse.
•znajomości zagadnień związanych z tematyką fraudów , obsługą alertów w instytucjach finansowych.
•doświadczenia w pracy w Banku lub innych instytucjach finansowych, znajomości podstaw prawnych udzielania odpowiedzi na żądania uprawnionych instytucji państwowych (organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości).
•wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych.
•umiejętności pracy pod presją czasu, samodzielności w działaniu, kreatywności, dokładności, terminowości.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/kariera/oferty-pracy/cen-334-11-2017/