Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Oferta pracy: Ministerstwo Finansów- radca ministra do spraw uprzednich porozumień cenowych w Wydziale Cen Transakcyjnych oraz Porozumień Cenowych, Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów

Oferty pracy

15 września 2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko radcy ministra do spraw uprzednich porozumień cenowych w Wydziale Cen Transakcyjnych oraz Porozumień Cenowych, Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

Termin składania ofert: 22.09.2017 r.

Miejsce praktyk
Polska
Obowiązki
 • Rozpatrywanie wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (jednostronne,
  dwustronne i wielostronne) oraz udział w reprezentowaniu stanowiska Szefa
  Krajowej Administracji Skarbowej podczas spotkań wstępnych i uzgodnieniowych
  oraz w trakcie negocjacji dwu i wielostronnych MAP-APA.
 • Prowadzenie prac związanych z projektami aktów prawnych, projektami
  stanowisk rządu do różnych projektów aktów normatywnych, dokumentów
  rządowych, w tym zawierających propozycje nowych rozwiązań podatkowych.
 • Uczestniczenie w pracach grup roboczych na forum Unii Europejskiej lub
  Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie
  stosowania przepisów w obszarze cen transferowych.
 •  Rozpatrywanie odwołań od decyzji lub/i skarg do Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie APA.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe: 4 lata w obszarze cen transferowych
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym
  płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi
  pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość międzynarodowego prawa podatkowego
 • Znajomość problematyki cen transferowych
 • Znajomość problematyki rachunkowości
 • Znajomość procedur administracyjnych (w tym dotyczących postępowania
  przed sądami administracyjnymi)
 • Umiejętność analizowania danych finansowych
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach
  bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia
  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
  bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe