Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Główny specjalista do spraw: rozliczeń krajowych w Wydziale Rozliczeń Krajowych II, Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Oferty pracy

26 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko: Główny specjalista do spraw: rozliczeń krajowych w Wydziale Rozliczeń Krajowych II, Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

 Opiniowanie i przygotowywanie, w zakresie właściwości wydziału, projektów
interpretacji ogólnych z urzędu lub na wniosek zainteresowanego oraz
ogólnych wyjaśnień przepisów dotyczących podatku od towaru i usług jak
również projektów pism dotyczących interpretacji przepisów prawa
podatkowego w związku z wystąpieniami między innymi organów
podatkowych i organów administracji rządowej.
 Inicjowanie i przygotowanie projektów aktów prawnych lub założeń do
projektów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie właściwości
wydziału.
 Analizowanie i opiniowanie, w zakresie właściwości wydziału, projektów aktów
prawnych lub innych dokumentów opracowanych przez inne wewnętrzne
komórki organizacyjne departamentu oraz departamenty Ministerstwa
Finansów, inne resorty, instytucje unijne w zakresie wpływu na
funkcjonowanie podatku od towarów i usług.
 Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia przedstawicieli
parlamentu (interpretacje, zapytania, oświadczenia, dezyderaty), Rzecznika
Praw Obywatelskich, organizacji gospodarczych i społecznych, dziennikarzy
dotyczących podatku i usług w zakresie właściwości wydziału.
 Uczestniczenie i reprezentowanie stanowiska Ministerstwa Finansów na
posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, konferencjach
uzgodnieniowych.
 Opiniowanie i przygotowanie, w zakresie właściwości wydziału, projektów
stanowisk do projektów zmian przepisów o podatku od towarów i usług
przedkładanych przez posłów, senatorów, komisje lub podkomisje sejmowe.
 Opracowywanie materiałów i informacji w zakresie właściwości wydziału,
w tym przeznaczonych do zamieszczenia na stronach internetowych
Ministerstwa Finansów.
 Prowadzenie spraw dotyczących petycji, skarg i wniosków, przyjmowania
interesantów oraz sporządzania sprawozdania o skargach i wnioskach
w zakresie właściwości departamentu.

Wymagania

 Wykształcenie: wyższe magisterskie z dziedziny nauk prawnych lub
ekonomicznych
 Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze podatków
 Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie i tworzenie tekstów
oraz formułowanie wypowiedzi w obszarze właściwości komórki
organizacyjnej
 Znajomość przepisów podatkowych krajowych i unijnych, w szczególności
z zakresu podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej
 Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 Umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych oraz ich stosowania
w praktyce
 Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie
 Umiejętność analitycznego myślenia
 Umiejętność argumentowania
 Umiejętność współpracy w zespole
 Posiadanie obywatelstwa polskiego
 Korzystanie z pełni praw publicznych
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe