Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Główny specjalista do spraw realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów, Biuro Logistyki

Oferty pracy

17 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko: Główny specjalista do spraw realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów, Biuro Logistyki

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem inwestycji budowlanych i
  kompleksowych remontów nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.
 • Uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
  budowlane w zakresie właściwości wydziału.
 • Opracowywanie wieloletnich, rocznych i okresowych planów, inwestycji i
  kompleksowych remontów nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.
 • Dokonywanie przeglądów stanu technicznego nieruchomości oraz lokali
  służbowych Ministerstwa, w tym uczestniczenie w przeglądach kominiarskich.
 • Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących inwestycji
  budowlanych i remontowych w zakresie eksploatacji i utrzymania technicznego
  nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa z uwzględnieniem w
  szczególności zaleceń pokontrolnych różnych podmiotów, wymogów BHP oraz
  potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Współpracowanie z organami właściwymi w sprawie uzgodnień konserwatorskich i
  wydawania pozwoleń na budowę lub rozpatrywania zgłoszeń w zakresie
  właściwości wydziału.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe – magister inżynier o kierunku budownictwo
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze budownictwa ogólnego, w tym 2 lata
  udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
  wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją
  kultury, o którym mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
  zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.)
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
  konstrukcyjno-budowlanej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji
  niejawnych o klauzuli „tajne” albo zgoda na poddanie się procedurze mającej na
  celu uzyskanie poświadczenia
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących projektowania i budowy obiektów budowlanych
 • Znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania
  inwestycji z budżetu państwa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe