Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Główny specjalista do spraw: raportowania w Wydziale Raportowania, Departament Podatku od Towarów i Usług

Oferty pracy

26 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko: Główny specjalista do spraw: raportowania w Wydziale Raportowania, Departament Podatku od Towarów i Usług

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

 Analizowanie funkcjonowania w kraju systemu zwolnień od stosowania kas do
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku oraz rozwiązań prawno-organizacyjnych
stosowania kas w innych krajach, monitorowanie i sygnalizowanie ewentualnych
nieprawidłowości związanych z prowadzeniem przez podatników ewidencji przy
zastosowaniu kas, przygotowywanie projektów aktów prawnych w przedmiotowym
zakresie.
 Analizowanie warunków technicznych dla kas rejestrujących dotyczących
funkcjonowania i stosowania kas z uwzględnieniem wymagań ewidencji
podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i rzetelnego
ewidencjonowania danych i przygotowywanie projektów aktów prawnych w
przedmiotowym zakresie.
 Analizowanie struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz regulacji prawnych
dotyczących faktur, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, w tym faktur
elektronicznych oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w tych
zakresach.
 Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i
senatorów, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji oraz podmiotów
gospodarczych i obywateli.
 Opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez inne departamenty
Ministerstwa Finansów oraz przez inne resorty z zakresu właściwości wydziału.
 Archiwizowanie dokumentacji należącej do właściwości Wydziału.

Wymagania

 Wykształcenie: wyższe magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnych
 Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze podatków
 Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie
literatury przedmiotu
 Znajomość przepisów w zakresie kas rejestrujących
 Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 Umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych
 Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 Umiejętność współpracy w zespole
 Umiejętność argumentowania
 Posiadanie obywatelstwa polskiego
 Korzystanie z pełni praw publicznych
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe

Więcej informacji dostępne na stronie: http://www.mf.gov.pl/no-cache/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach?p_p_id=mfportaljafrontend_WAR_mfportaljaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_mfportaljafrontend_WAR_mfportaljaportlet_jspPage=%2Ffrontend%2Fview_article.jsp&_mfportaljafrontend_WAR_mfportaljaportlet_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fno-cache%2Fministerstwo-finansow%2Fministerstwo-finansow%2Fpraca%2Fogloszenia-o-wolnych-stanowiskach%3Fp_p_id%3Dmfportaljafrontend_WAR_mfportaljaportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&_mfportaljafrontend_WAR_mfportaljaportlet_articleId=6239903