Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Oferta pracy: Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Oferty pracy

23 sierpnia 2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego
w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Miejsce praktyk
Polska
Obowiązki
 • Określanie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w zakresie kształcenia zawodowego oraz
  monitorowanie ich stosowanie w praktyce szkolnej.
 • Nadzór i koordynacja, w zakresie właściwości departamentu i we współpracy z Departamentem Kształcenia
  Ogólnego, wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzoruje działalność kuratorów oświaty w
  obszarze kształcenia zawodowego, w tym: przygotowuje propozycje podstawowych kierunków realizacji przez
  kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,
 • opracowywanie projektów arkuszy i programów do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności
  działalności szkół i placówek z przepisami prawa, opracowuje wyniki i wnioski z kontroli przeprowadzonych przez
  kuratorów oświaty w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa oraz gromadzenie
  dokumentacji, tj. arkusz, program, wyniki i wnioski z przeprowadzonych kontroli.
 • Opracowanie wzorów świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz
  kształcenie dorosłych.
 • Sprawowanie nadzoru nad Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych.
 • Reprezentowanie strony rządowej i współdziałanie z instytucjami europejskimi w zakresie wdrożenia inicjatywy
  EQARF/EQAVET (Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu zawodowym i
  ustawicznym).
 • Przygotowanie założenia merytorycznego oraz monitorowanie merytoryczne rezultaty projektów współfinansowanych ze
  środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Wydziału.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • staż pracy: 4 lata w obszarze oświaty
 • Ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie nadzoru pedagogicznego
 • Posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia
 • zawodowego i ustawicznego oraz nadzoru pedagogicznego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym
 • służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i
 • wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych
 • kreatywność
 • samodzielność
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe